Prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 246 din 27.04.2022 a fost modificată şi completată Anexa 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Q şi (**)ip în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

- au fost actualizate 5 formulare specifice pentru medicamentele cu DCI-urile:

 

Cod formular specific

DCI/afecţiune

L01XE35

Osimertinib - cancer pulmonar non-microcelular

L01XC19

Blinatumomabum leucemie acută limfoblastică

L01XX52

Venetoclax

L01XC31

Avelumabum - carcinom cu celule Merkel metastatic, recurent sau inoperabil

L04AX06

Pomalidomidum - mielom multiplu

au fost introduse 2 formulare specifice noi pentru medicamentele cu următoarele DCI-uri:

 

Nr. crt.

Cod formular specific

DCI/afecţiune

185

R07AX32

IVACAFTORUM+TEZACAFTORUM+ELEXACAFTORUM-fibroză chistică

186

R03DX05-UCS

TERAPIE BIOLOGICA - urticarie cronică spontană

In acest sens, pe site-ul CNAS, în conformitate cu prevederile art. 17 din anexa 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de seiyicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, cu modificările şi completările ulterioare, în secţiunea "informaţii pentru fumizori-formulare şi machete", au fost publicate formularele specifice: L01XE35, L01XC19, L01XX52, L01XC31, L04AX06, R07AX32, R03DX05-UCS, în fişierul cu denumirea "Formulare specifice Ordin 246_2022".

Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 246/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 434 şi 434 bis/04.05.2022.

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că au fost introduse în PIAS schemele terapeutice aferente formularelor noi, conform Ordinului preşedintelui CNAS nr. 246/27.04.2022, precum şi schemele: L002G.13 aferentă DCI Siponimod pentru scleroză multiplă, (formular specific L002G); L040M-S20 aferentă DCI Guselkumabum (Tremfya) pentru artropatia psoriazică (formular specific L040M) şi L04AX06.1 aferentă DCI Pomalidomidum în asociere cu Bortezomib (formular specific L04AX06).

în vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a-şi actualiza nomenclatoarele din SIUI.