Acte normative elaborate şi / sau avizate de CNAS sau relevante pe domeniul de

competenţă, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,

în perioada 14 iunie - 17 iunie 2022

 

Nr, crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul preşedintelui CNAS nr. 373/2022 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

583/2022

2.

Ordinul preşedintelui CNAS nr. 374/2022 privind modificarea anexei nr.  2.11   la Ordinul preşedintelui  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  nr. 234/2022 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

583/2022

3.

Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1541/337/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  114/2017 privind reglementarea  unor  măsuri   fiscal-bugetare  pentru  personalul încadrat în unităţile sanitare şi ale art. 34 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,  modificarea şi  completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

584/2022

4.

Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.617/365/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.   1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022

593/2022