VALOAREA UNUI PUNCT "PER CAPITA" SI "PER SERVICIU" IN MEDICINA PRIMARA

2016-2018 TRIM I 2016 TRIM II 2016 TRIM III 2016 TRIM IV 2016 TRIM I 2017 TRIM II 2017 TRIM III 2017 TRIM IV 2017 TRIM I 2018 TRIM II 2018 Trim III 2018 Trim IV 2018 Trim I 2019 Trim II 2019 Trim III 2019 Trim IV 2019
VALOAREA MINIMA GARANTATA A PUNCTULUI "PER CAPITA" 4 lei 4 lei 4 lei 4,6 lei 4,6 lei 4,8 lei 4,8 lei 4,8 lei 4,8 lei 5,8 lei 5,8 lei 5,8 lei 5,8 lei 5,8 lei 7,8 lei 7,8 lei
VALOAREA DEFINITIVA A PUNCTULUI "PER CAPITA" 4,18 lei 4,24 lei 4,84 lei 4,81 lei 4,74 lei 4,8 lei 4,8 lei 5,08 lei 4,87 lei 6,00 lei 6,01 lei 5,97 lei 5,99 lei 7,72 lei 7,83 lei 7,83 lei
VALOAREA MINIMA GARANTATA A PUNCTULUI "PER SERVICIU" 1,90 lei 1,90 lei 1,90 lei 2,1 lei 2,1 lei 2,2 lei 2,2 lei 2,2 lei 2,2 lei 2,8 lei 2,8 lei 2,8 lei 2,8 lei 2,8 lei 3,5 lei 3,5 lei
VALOAREA DEFINITIVA A PUNCTULUI "PER SERVICIU" 1,90 lei 2,01 lei 2,26 lei 2,30 lei 2,19 lei 2,33 lei 2,28 lei 2,44 lei 2,26 lei 2,94 lei 2,86 lei 2,8 lei 2,8 lei 3,74 lei 3,66 lei 3,66 lei