VALOAREA UNUI PUNCT "PER CAPITA" SI "PER SERVICIU" IN MEDICINA PRIMARA

2019-2022 Trim I 2019 Trim II 2019 Trim III 2019 Trim IV 2019 Trim I 2020 Trim II 2020 Trim III 2020 Trim IV 2020 Trim I 2021 Trim II 2021 Trim III 2021 Trim IV 2021 Trim I 2022 Trim II 2022
VALOAREA MINIMA GARANTATA A PUNCTULUI "PER CAPITA" 5,8 lei 5,8 lei 7,8 lei 7,8 lei 7,8 lei 7,8 lei 7,8 lei 7,8 lei 7,8 lei 7,8 lei 8,5 lei 8,5 lei 8,5 lei 10 lei
VALOAREA DEFINITIVA A PUNCTULUI "PER CAPITA" 5,99 lei 7,72 lei 7,87 lei 7,83 lei 7,82 lei 7,85 lei 7,91 lei 7,97 lei 7,91 lei 7,98 lei 8,59 lei 8,65 lei 8,95 lei  
VALOAREA MINIMA GARANTATA A PUNCTULUI "PER SERVICIU" 2,8 lei 2,8 lei 3,5 lei 3,5 lei 3,5 lei 3,5 lei 3,5 lei 3,5 lei 3,5 lei 3,5 lei 3,5 lei 3,5 lei 3,5 lei 4 lei
VALOAREA DEFINITIVA A PUNCTULUI "PER SERVICIU" 2,8 lei 3,74 lei 3,67 lei 3,66 lei 3,51 lei 3,95 lei 3,50 lei 3,67 lei 3.50 lei 3,64 lei 3,69 lei 3,70 lei 3,55 lei