Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală in regim de garda prin centre de permanenta  depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate:

 a) cerere medic de familie, titular al cabinetului medical/reprezentant legal care face parte din componenta centrului de permanenta(conform model);

    b) autorizaţie sanitară a structurii sanitare in care functioneaza centrul sau raportul de inspectie sanitara solicitate de consiliul local sau medicii de familie,dupa caz, prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de lege;(copie xerox)

    c) decizia de înfiinţare a centrului de permanenţă;(copie Xerox)

    d) certificat de membru al OAMGMAMR,  pentru personalul mediu sanitar , certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru medicii de familie care asigură serviciul în regim de gardă prin centrele de permanenţă;(copii Xerox)

    e) copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări de servicii ale personalului medical care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă;(dupa caz)

    f) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, valabilă pe toată perioada derulării contractului pentru tot personalul medical care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în centrul de permanenţă;(copii Xerox)

   g) cont deschis la Trezoreria Statului sau la o bancă.(adeverinta sau extras de cont)

  h) conventie de asociere (copie Xerox)

    Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma “conform cu originalul” şi prin semnătura  reprezentantului legal, pe fiecare pagină.

 

Fișiere atașate

CERERE PRELUNGIRE CONTRACT PERMANENTA.doc