Referitor la actualizare reguli de validare SIUI- prescriere și eliberare medicamente, (adresă CNAS nr. DG4634 din 01.07.2024)

 

Având in vedere:

Prevederile HG nr 397/2024 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
-    Prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau rară contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum p. denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora, cu modificările si completările ulterioare
-    Necesitatea raportării corecte a consumului de medicamente din cadrul PNS curative de către furnizorii de servicii medicale(unitati sanitare cu paturi)/centre de dializa, respectiv asocierea dintre medicament-categorie PNS, medicament-cod de boală potrivit protocoalelor terapeutice

A. in cadrul regulii PHM 238 - Circuit închis, pentru orice rp/foaie dc condică cu data eliberării/data înregistrării mai mare sau egala cu 01/07/Z024 au fost implementate următoarele condiţii:
1.    a fost eliminata condiţia: Pentru DCI Eculizumabum, PNS 6.30, pe cod indicator (categorie PNS) SHU_HPN_CI_SUB40 si SHU_HPN_PESTE40 se poate elibera denumirea comercială SOLTRIS pe codul de boala 671, astfel încât, începând cu luna iulie 2024, pentru ambele indicaţiile din PNS 6.30, pe DCI Eculizumabum poate prescrie, raporta si rambursa se va putea prescrie, elibera, raporta si deconta atat medicamentul biologic de referinţa cat si biosimilarul acestuia (a se vedea si adresa CNAS nr. DG4359/18.06.2024)
2.    DCI OFTATUMUMAB și DCI OZANIMODIUM se vor putea elibera pe PNS 4.A (SCLEROZA MULTIPLA) doar pe cod indicator NEURO_C_CV
3.    DCI IPILIMUMABUM se va putea elibera pe PNS 3 (ONCOLOGIE) cod indicator PONCO_C_CV doar pentru codurile de diagnostic 110, 117, 141
B. începând cu data de 01.07.2024, regula PHM 240- Medicament decontat in Circuit Deschis/închis trece de la nivel de avertizare la nivel dc eroare, iar regula PHM 269- Corelaţia intre DCI si Categorie PNS, nu este corecta, cu care funcţionează in tandem, ramane inca la nivel de avertizare.
   Ambele reguli validează raportările FARM-CI, respectiv validează consumul utilizând lista de compensare (C2) la data consumului, iar in cazul in care medicamentul nu mai exista in lista la data consumului, acesta este validat conform ultimei liste dc compensare (C2) in care el a fost prezent, dupa cum urmează:
1.        PHM240 - Medicament decontai in Circuit Deschis/Închis - se pot raporta si valida, pe coduri de indicatori (categorii  PNS) medicamentele pentru care in lista de compensare (C2) bifa este pe Cl (indiferent daca medicamentul este cost volum (CV) sau non-CV)
-    nu se pot raporta, si nu se validează, pe coduri de indicatori (categorii PNS) medicamentele pentru care in lista de compensare (C2) bifa este pe CD+CV (aceste medicamente se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit deschis)- exemplu DCI Enzalulamidum, PNS 3, face obiectul unui contract cost volum, cu eliberare prin farmaciile cu circuit deschis- chiar daca este raportat prin FARM-CI cu asociere de cod indicator PNS consumul aferent nu va fi validat,
-    se pot raporta si valida, pe coduri de indicatori (categorii PNS) medicamentele pentru care in lista de compensare (C2) bifa este pc CD+non CV (în această situaţie medicamentul poate fi eliberat atât prin farmaciile cu circuit deschis cat și prin cele cu circuit închis)- ex DCI Sunitinibum, PNS3, poate fi raportat si prin FARM-CI cu asociere cod indicator PNS corespunzător ONCO_C_ACN
2.       PHMM269 - Corelaţia intre DCI si Categorie PNS, nu este corecta.
Verifica DCI-ul raportat in consum FARM-CI sa corespunda Categoriei de PNS, astfel:
1)PNS = 3
     DCI-CV => PONCO_C_CV
     DCI-Non CV si cu adnotare MSS in Lista de compensare (corespunzătoare adnotării DCI cu **1 in HG &20/2008, republicata, cu modificările si completările ulterioare) => ONCO_C_ACN
     DCI-Non CV si (ara adnotare MSS in Lista de compensare (corespunzătoare adnotării DCI cu ** respectiv DCI fora adnotare particulara în HG 720/2008, republicata, cu modificările si completările ulterioare) => ONCO_CT_TS
    DCI-TISAGENLECLEUCEL => PONCO_CART

2) Pentru alte PNS-uri, se verifica corespondenta:
     - DC1-CV asociat cu Categorie PNS-CV
     sau
     - DCT-Non CV asociat cu Categorie PNS-Non CV

Exemple de raportări incorecte efectuate de furnizorii de servicii medicale/centre de dializa:
a)    DCI=CABAZITAXELUM; Categorie PNS=ONCO_CT_TS - raportare incorecta a categoriei PNS, medicament adnotat cu **1 in HG 720/2008 (corespondent MSS in Lista de compensare C2) categorie PNS corecta ONCO_C_ACN
b)    DCI=TUBERCULINUM; Categorie PNS=TBC_C_TBC, acest DCT nu exista in HG 720/2008 alocat PNS 1.B nu exista in Lista de compensare (C2). Pe cale de consecinţă nu poate fi raportat pe PNS1.B si nu se poate aloca un cod de indicator PNS
c)    (W68550001): DCI= COMBINAŢII; Categorie PNS= DIALIZA_C_HD; PNS=10- Acest CIM corespunzător DCI Combinaţii este OTC, DCI nu exista in HG 720/2008 alocat PNS 10, nu exista în Lista de compensare (C2). Pe cale de consecinţa, nu poate fi raportat pe PNS 10 cu cod de indicator PNS.
   În PNS 10 cu cod de Indicator pot fi raportate doar medicamentele corespunzătoare DCI -urilor incluse in sublista C secţiunea C2 - PNS 10 din anexa la HG nr 720/2008, republicata, cu modificările si completările ulterioare.