INFORMARE

cu privire la prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal potrivit

prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind  protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) si  Informare privind monitorizarea video

 

Regulamentul mai sus invocat, stabileşte normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi normele referitoare la libera circulaţie a datelor cu caracter personal.

În conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin.(1) din acesta, Regulamentul se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parţial prin mijloace automatizate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal, care fac parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor.

 

Identitatea şi datele de contact ale operatorului

 

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Arad, este o instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), cu sediul în Arad, Bd. Revolutiei, nr.45, având ca obiect de activitate, garantarea în condiţiile legii, pentru populaţie, de servicii medicale de calitate/medicamente/dispozitive medicale, asigurarea protecţiei asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

 

Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor:

·                                 nr. telefon:  0770 359 402

·                                 email: dpo@casar.ro

 

 

Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal, se referă la orice informaţii care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal şi pot include: numele şi prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, număr de telefon, CID, date genetice, date biometrice sau date privind sănătatea dumneavoastră, colectate în condiţiile legii, în scopul prestării de servicii de asistenţă medicală, acces la medicamente şi dispozitive medicale.

Datele dumneavoastră personale vor fi colectate şi utilizate de către CAS Arad doar în scopul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor conferite de Legea 95/2006, republicată, de Statutul propriu al instituţiei şi al CNAS, de legislaţia specifică asigurărilor sociale de sănătate aplicabilă în România şi în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

CAS Arad poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, către alţi parteneri contractuali (furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, furnizori de servicii şi bunuri necesare desfăşurării activităţii instituţiei, etc.) dacă acest lucru este în legătură sau este necesar pentru executarea serviciilor contractate sau activităţilor pentru care au fost colectate datele şi numai  în temeiul unui contract, prin care se garantează că datele sunt păstrate în siguranţă şi că sunt utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate.

Vă informăm totodată că prelucrarea și/sau furnizarea datelor cu caracter personal, reprezintă o obligaţie necesară pentru analizarea oportunităţii şi aprobarea sau nu a serviciilor medicale, medicamentelor sau dispozitivelor medicale solicitate de dumneavoastră, eliberarea documentelor valabile în statele membre ale Uniunii Europene , ale Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiana, nefurnizarea acestor date cu caracter personal ducând la imposibilitatea acordării acestora.

 

 

Protecția datelor cu caracter personal prelucrate în baza activităților specifice instituției se realizeaza prin reguli stricte privind acordarea accesului la baza de date .

Destinaţia sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal, sunt colectate şi introduse în platforma informatică PIAS, platformă administrată de CNAS, destinatarii acestor date fiind: furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Arad,    autorităţile/instituţiile publice centrale şi locale, instituţiile medicale (spitale, clinici, etc.), angajatori, inclusiv persoanele vizate.

 

Drepturile persoanelor vizate, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile şi transparente, vă oferim următoarele informaţii suplimentare:

1.                              Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate: conform nomenclatorului arhivistic.

2.                              Drepturile pe care le aveţi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

a.                              dreptul la informare şi acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;

b.                              dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către CAS Arad;

c.                              dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a corecta datele pe care CAS Arad le deţine în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete, pe baza documentelor depuse;

d.                              dreptul de a fi uitat (ştergerea datelor) – în anumite circumstanţe prevazute de lege, puteţi cere ca datele pe care le deţine  CAS Arad, să fie şterse din evidenţele noastre;

e.                              dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii prevazute de lege, aveţi dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către CAS Arad;

f.                                dreptul la portabilitatea datelor – în condiţiile prevazute de lege;

g.                              dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia dumneavoastră particulară, că datele cu caracter personal ce vă vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

h.                              dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii, faţă de anumite tipuri de procesare, în condiţiile legii;

i.                                plângeri – aveţi dreptul să adresaţi o plângere legată de procesarea datelor cu caracter personal. Toate întrebările şi plângerile dumneavoastră vor fi prelucrate de către responsabilul cu protecţia datelor din cadrul CAS Arad în timp util şi în concordanţă cu procedurile interne instituite. Plângerile pot fi trimise la adresa de email dpo@casar.ro 

j.                                 dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;

k.                              dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal.