DISPOZIŢII

aplicabile până la data de 31 decembrie 2020, în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV2

 

Articolul 1

(1) Consultaţiile, inclusiv consultaţiile la distanţă ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie şi de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pentru pacienţii simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, sunt incluse în plata pe serviciu, iar decontarea acestora se face prin tarif exprimat în puncte, la un tarif egal cu cel aferent consultaţiilor din pachetul de servicii de bază acordate la cabinet pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale unor afecţiuni cronice în asistenţa medicală primară, respectiv în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice.

(2)Consultaţiile la distanţă, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se acordă şi se decontează conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile consultaţiilor la cabinet prevăzute în pachetele de servicii din asistenţa medicală primară, respectiv din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare.

(3) Serviciile de sănătate conexe actului medical furnizate de psiholog şi logoped, prevăzute în pachetul de servicii de bază din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, pot fi acordate şi la distanţă - prin mijloace de comunicare la distanţă. Serviciile conexe ce pot fi acordate la distanţă se acordă şi se decontează conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile serviciilor conexe acordate la cabinet.

 

Articolul 2

(1) Biletele de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, după externare din spital, în regim ambulatoriu, vor avea evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate pentru monitorizare pacient COVID-19.

(2) Biletele de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice şi boli cerebrovasculare vor avea evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate pentru afecţiunile respective.

(3) Investigaţiile medicale paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, după externare din spital, în regim ambulatoriu, respectiv investigaţiile medicale paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice şi boli cerebrovasculare, pentru afecţiunile respective, se efectuează atât pe baza biletelor de trimitere aflate în termen de valabilitate care nu au evidenţiat faptul că investigaţiile au fost recomandate pentru monitorizare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, precum şi pe baza biletelor de trimitere care au evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate pentru monitorizare.

 

Articolul 3

(1) Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă, prin cheltuieli efectiv realizate se înţelege totalitatea cheltuielilor aşa cum sunt prevăzute în clasificaţia bugetară, cu excepţia celor care se suportă din alte surse decât Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Serviciile realizate în anul 2020 până la data de 31 decembrie de unităţile sanitare cu paturi, inclusiv sanatorii, şi de unităţile specializate care furnizează consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat nu sunt supuse regularizării trimestrului IV 2020 şi a anului 2020.

 

Articolul 4

(1) Pentru medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, prescrierea se realizează astfel:

 

a)Pentru pacienţii care au domiciliul în judeţul în care se derulează contracte cost-volum-rezultat, pentru care tratamentul a fost iniţiat în perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României sau ulterior acesteia, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, în situaţia în care medicul de specialitate prevăzut în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se află în imposibilitatea obiectivă de a emite prescripţia medicală în continuare, prescrierea în continuare a medicamentelor se poate face de către un medic în specialitatea medicină internă din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice sau de către medicul de familie pe lista căruia este înscris pacientul, în baza scrisorii medicale şi a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere, în vederea asigurării continuităţii tratamentului.

 

b)Pentru pacienţii care au domiciliul într-un judeţ în care nu se derulează contracte cost-volum-rezultat, pentru care tratamentul a fost iniţiat în perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României sau ulterior acesteia, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, prescrierea se realizează astfel:

 

1. Pentru pacientul adult prescrierea se face în continuare de medicul de specialitate gastroenterologie sau boli infecţioase aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care medicul din specialităţile mai sus menţionate este în imposibilitatea obiectivă de a emite prescripţia medicală, aceasta va fi emisă de un medic în specialitatea medicină internă din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

2. Pentru pacientul adolescent cu vârsta cuprinsă între 12 şi < 18 ani, prescrierea se face în continuare de medicul de specialitate pediatrie cu supraspecializare/competenţă/atestat în gastroenterologie pediatrică, medicii de specialitate gastroenterologie pediatrică şi medicii de specialitate boli infecţioase aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care medicul din specialităţile mai sus menţionate este în imposibilitatea obiectivă de a emite prescripţia medicală, prescripţia medicală va fi emisă de un medic în specialitatea pediatrie din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

c)Iniţierea tratamentului cu medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, atât pentru pacienţii adulţi, cât şi pentru pacienţii adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 12 şi < 18 ani, indiferent de domiciliul acestora, se efectuează doar de către medicii de specialitate aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

d)Pentru medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat prescrise în condiţiile de la lit. b), cu excepţia medicamentului «SOFOSBUVIRUM + VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM», eliberarea se va realiza conform procedurii elaborate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru perioada stării de urgenţă, care este publicată pe pagina proprie de web, la adresa www.cnas.ro.

 

(2) Pentru pacienţii cu boli cronice aflaţi în tratament cu medicamente notate cu (**), (**1) şi (**1Ω) în lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, cu modificările ulterioare, prescrierea în continuare a tratamentului specific se efectuează în baza documentelor medicale emise ca urmare a evaluărilor medicale periodice.Evaluările medicale periodice a căror termen de valabilitate - ce a fost prelungit în perioada stării de urgenţă - încetează după încetarea stării de urgenţă, precum şi evaluările periodice programate ulterior încetării acestei stări vor fi efectuate în conformitate cu protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(3) Prescripţia medicală cu regim special utilizată pentru preparatele stupefiante şi psihotrope nu poate fi transmisă prin mijloace de comunicare electronică.

 

(4) În vederea eliberării prescripţiilor medicale electronice online emise ca urmare a unei consultaţii la distanţă atât de medicii de familie, cât şi de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, utilizând semnătura electronică extinsă, asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului poate printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare electronică sau îl poate prezenta/transmite farmaciei în vederea printării acestuia.

 

(5) În vederea eliberării prescripţiilor medicale electronice offline emise ca urmare a unei consultaţii la distanţă atât de medicii de familie, cât şi de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului poate printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare electronică sau îl poate prezenta/ transmite farmaciei în vederea printării acestuia.

 

Articolul 5

Se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2020 termenul de valabilitate pentru următoarele documente a căror valabilitate expiră până la această dată:

a)biletele de trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare;

b)biletele de trimitere pentru specialităţi paraclinice;

c)recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive - ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;

d)deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive.

În cazul deciziilor pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, pentru dispozitivele de protezare stomii şi pentru dispozitivele pentru incontinenţă urinară, al căror termen de valabilitate a fost prelungit, se emite o nouă decizie de aprobare, cu precizarea duratei pentru care se prelungeşte decizia iniţială, precum şi taloanele aferente perioadei pentru care a fost prelungită decizia. Atât noua decizie, cât şi noile taloane se transmit persoanei beneficiare prin orice mijloace de comunicare.