ANEXA 2

(Anexa nr. 2a la Ordinul nr. 868/542/2011)

 

INSTRUCŢIUNI

privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice - analize medicale de laborator recomandate de medicii de familie în cadrul consultaţiilor preventive din pachetul de bază - a căror contravaloare se suportă de către furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate

 

A. Principii generale

1. Recomandarea pentru investigaţii medicale paraclinice a căror contravaloare se suportă de către furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate se face pe formularul cu regim special prevăzut în anexa nr. 1f la ordin, de către medicii de familie care au, potrivit reglementărilor legale în vigoare, dreptul de a face recomandări de astfel de investigaţii medicale paraclinice în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

2. Biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice a căror contravaloare se suportă de către furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, denumit în continuare bilet de trimitere, se completează de către medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia şi numai pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

3. Se interzice emiterea acestor bilete de trimitere de către medicii de familie care nu au încheiat contracte/convenţii de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.

4. Investigaţiile medicale paraclinice - analize medicale de laborator recomandate pe baza biletului de trimitere al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1f se pot efectua de către orice furnizor de investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia.

 

B. Instrucţiuni privind utilizarea în sistemul de asigurări sociale de sănătate a formularelor de bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice - analize medicale de laborator care nu sunt decontate de casele de asigurări de sănătate

1. Biletul de trimitere este tipărit pe hârtie autocopiantă în două culori. Exemplarul 2 (roz) rămâne în carnet, la medicul de familie care a făcut trimiterea, iar exemplarul 1 (alb) se predă asiguratului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale paraclinice care va efectua investigaţiile recomandate. Furnizorul de servicii medicale paraclinice va păstra exemplarul alb (originalul), pe care îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.

2. În situaţia în care în interiorul carnetului cu bilete de trimitere există formulare greşit tipărite, incomplete sau completate greşit de către medic, se va scrie cuvântul "ANULAT" pe formular şi acesta nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe versoul cotorului ultimului bilet de trimitere se va preciza: "Acest carnet conţine ... file (în cifre şi în litere), de la numărul .... la numărul ...., şi .... file anulate."

3. Gestionarea, distribuirea şi achiziţionarea carnetelor cu bilete de trimitere se vor face după cum urmează:

a) carnetele înseriate şi numerotate vor fi distribuite de către fiecare casă de asigurări de sănătate, în funcţie de necesităţi, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, fiecărui furnizor de servicii medicale în asistenţa medicală primară care a încheiat în prealabil contract/convenţie cu aceasta, asigurând evidenţa biletelor de trimitere distribuite furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară;

b) gestionarea carnetelor cu bilete de trimitere la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare;

c) furnizorii de servicii medicale îşi vor achiziţiona la cerere, contra cost, carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale;

d) achiziţia formularelor de bilete de trimitere se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale în asistenţa medicală primară sau de delegatul acestuia, pe baza facturii.

4. Furnizorul de servicii medicale îşi va organiza modul de gestionare şi evidenţă a carnetelor cu bilete de trimitere, precum şi modul de păstrare a carnetelor epuizate.

Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai mulţi medici de familie angajaţi care au dreptul de a trimite asiguratul la investigaţii medicale paraclinice pe baza biletului de trimitere prevăzut în anexa nr. 1f la ordin, distribuirea şi arhivarea carnetelor cu bilete de trimitere la nivelul furnizorului se vor face pe baza unui tabel centralizator care va conţine următoarele rubrici obligatorii: numele şi prenumele medicului de familie, data repartizării carnetului/carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizat/repartizate, semnătura de primire şi parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 2, seria biletelor de trimitere returnate (exemplarul 2), semnătura de returnare şi parafa.

Înregistrarea biletelor de trimitere emise asiguraţilor se va face în registrul de consultaţii, la rubrica "Recomandări", unde se vor nota seria şi numărul biletului de trimitere emis.

 

C. Instrucţiuni de completare a formularelor de bilet de trimitere pentru analize medicale de laborator a căror contravaloare se suportă de către furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Formularele de bilete de trimitere se completează în succesiunea numerelor şi în ordinea cronologică a consultaţiilor, astfel:

"Cod de bare"

Formularele cu regim special - biletele de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice vor avea inscripţionat codul de bare aferent seriei şi numărului formularelor respective.

Câmpul 1 - "Unitate medicală":

Se completează cu denumirea unităţii medicale, codul unic de înregistrare (CUI) al cabinetului medical sau al unităţii sanitare, adresa completă, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul are încheiat(ă) contract/convenţie, numărul contractului/convenţiei de furnizare de servicii medicale în baza căruia/căreia medicul prescriptor prestează serviciul; medicii de familie pot aplica şi codul de bare aferent numărului contractului/convenţiei de furnizare de servicii medicale.

Câmpul 2 - "Date de identificare asigurat":

a) "Asigurat la CAS" - se va înscrie casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află asiguratul;

b) "RC" - se completează numărul din registrul de consultaţii (RC);

c) "data naşterii" - se va completa ziua, luna şi anul naşterii;

d) la "vârstă" se notează în cifre vârsta împlinită a asiguratului;

e) se va bifa cu x căsuţa F sau M corespunzătoare sexului (feminin/masculin);

f) se bifează căsuţa "Acorduri internaţionale" pentru persoanele care se încadrează în una dintre categoriile beneficiare ale acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, la care România este parte;

g) la rubrica "Alte categorii" se va nota:

- cifra 2, pentru beneficiarii formularelor europene, menţionându-se distinct fiecare tip de formular european, respectiv: E 106, E 109, E 112, E 120, E 121; pot fi menţionate şi formularele europene S - corespondente acestor formulare;

h) se vor nota datele de identificare ale pacientului - numele şi prenumele;

i) câmpul "CID/CNP/PASS" corespunde codului unic de identificare/codului numeric personal/numărului paşaportului. Acest câmp va permite alocarea până la 20 de caractere şi se completează astfel:

- pentru cetăţenii români se completează codul unic de asigurare sau, după caz, codul numeric personal al pacientului format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsuţe; se poate aplica şi codul de bare aferent CNP-ului asiguratului beneficiar;

- pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se va completa: numărul paşaportului/cărţii de identitate pentru beneficiarii formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

- pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se va completa numărul paşaportului.

Pentru cetăţenii străini menţionaţi mai sus se va preciza cetăţenia, prin selecţia codului ţării din Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

Câmpul 3 - "Cod diagnostic":

(i) Pentru biletele de trimitere emise de medicii de familie prin care se recomandă investigaţii paraclinice - analize medicale de laborator în cadrul consultaţiilor preventive din pachetul de bază pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 17 ani inclusiv, precum şi pentru persoanele asimptomatice cu vârsta de 18 ani şi peste 18 ani, codul de diagnostic completat va fi 999.

(ii) În căsuţa "PREV" se va nota:

- cifra 1 - pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 5 ani inclusiv;

- cifra 2 - pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 11 ani inclusiv;

- cifra 3 - pentru copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani inclusiv;

- cifra 4 - pentru persoanele asimptomatice cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 de ani;

- cifra 5 - pentru persoanele asimptomatice cu vârsta de 40 de ani şi peste.

(iii) "Data trimiterii" - se va specifica data întocmirii biletului de trimitere pentru investigaţiile paraclinice recomandate.

(iv) "Semnătura medicului/Cod parafă/L.S." - se execută specimenul de semnătură a medicului de familie care a emis biletul de trimitere şi se aplică parafa şi codul corespunzător acestuia; se aplică ştampila furnizorului de servicii medicale care a emis biletul de trimitere; medicii de familie pot aplica şi codul de bare aferent codului de parafă.

Câmpul 4

"Cod investigaţie/Investigaţii recomandate/Investigaţii efectuate":

- medicul care trimite asiguratul, în mod facultativ, poate completa codul de investigaţie, separat, pentru fiecare investigaţie recomandată;

- codurile proprii investigaţiilor paraclinice se vor completa obligatoriu de către furnizorul de servicii medicale paraclinice care a efectuat investigaţiile, corespunzător reglementărilor în vigoare;

- "Investigaţii recomandate" - se va completa de medicul care trimite asiguratul; investigaţiile recomandate vor fi scrise lizibil cu majuscule;

- "Investigaţii efectuate" - se va completa prin bifare cu "x" de furnizorul de servicii medicale paraclinice care a efectuat investigaţiile. În situaţia în care furnizorul nu poate efectua toate investigaţiile prescrise, le va anula cu o linie pe cele neefectuate, pe biletul de trimitere, fără a avea posibilitatea înlocuirii sau adăugării altor investigaţii medicale paraclinice, prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru.

Câmpul 5 - "Numele şi semnătura persoanei desemnate de furnizorul de servicii paraclinice":

- se va completa în clar numele persoanei desemnate de furnizorul de servicii medicale paraclinice, care va executa specimenul de semnătură;

- "LS" - se va aplica ştampila furnizorului de servicii paraclinice care a efectuat investigaţiile recomandate.

Câmpul 6 - "Data prezentării asiguratului":

- se va completa de către asigurat data la care acesta s-a prezentat la furnizorul de servicii paraclinice pentru efectuarea investigaţiilor, numai dacă investigaţiile medicale paraclinice sunt efectuate la momentul prezentării;

- "Semnătura asiguratului" - se execută semnătura beneficiarului serviciilor paraclinice recomandate după ce a fost informat asupra tipurilor de investigaţii medicale paraclinice de care urmează să beneficieze, numai dacă investigaţiile medicale paraclinice sunt efectuate la momentul prezentării.

Câmpul 7 - "Date care necesită a fi inscripţionate pe versoul biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice":

În situaţia în care, din motive obiective, investigaţiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentării asiguratului, furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligaţia de a-l programa în perioada de valabilitate a biletului de trimitere, consemnând pe versoul exemplarului de bilet de trimitere data prezentării pentru programare şi data programării, semnătura şi ştampila furnizorului; dacă asiguratul refuză programarea, furnizorul va restitui asiguratului biletul de trimitere pentru ca acesta să se poată prezenta la alt furnizor de investigaţii medicale paraclinice. La momentul prezentării la furnizorul de investigaţii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigaţiilor, asiguratul va declara pe propria răspundere pe versoul biletului de trimitere că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la data efectuării investigaţiilor.

 

---------------