ACTE NECESARE IN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII ÎN CATEGORIILE DE PERSOANE ASIGURATE FĂRĂ PLATA CONTRIBUȚIEI ,

SALARIAȚI ȘI PLĂTITORI LA ANAF

 

                       

1.  TINERII DE LA 18 LA 26 DE ANI DACĂ SUNT ELEVI, UCENICI SAU STUDENȚI

act de identitate valabil la data solicitării ( original și copie)
document ( adeverinta) din care să rezulte că au calitatea de elev sau student

 

 

2.  TINERII CU VÂRSTA PÂNĂ LA 26 DE ANI CARE PROVIN DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE A COPILULUI  

act de identitate valabil la data solicitării ( original și copie)
document care să ateste că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului- xerocopie
un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social

 

3. SOȚUL ,SOȚIA,PĂRINȚII AFLAȚI ĂN ĂNTREȚINEREA UNEI PERSOANE ASIGURATE

act de identitate valabil la data solicitării ( original și copie)
documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată- ( certificat de naștere/ căsătorie / după caz) -xerocopie
 declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri - MODEL CAS BIHOR
declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă MODEL CAS BIHOR;

 

4. PERSOANE CU HANDICAP

 

act de identitate valabil la data solicitării ( original și copie)
xerocopie certificat de încadrare într-un grad de handicap

 

 

5. BOLNAVII CU AFECTIUNI INCLUSE IN PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE STABILITE DE MINISTERUL SANATATII

 

act de identitate valabil la data solicitării ( original și copie)
adeverinţa medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate

 

 

6. PENSIONARII CU VENITURI DIN PENSII PANA LA LIMITA SUPUSA IMPOZITULUI PE VENIT

 

act de identitate valabil la data solicitării ( original și copie)
xerocopia ultimului cupon al mandatului poştal de achitare a drepturilor sau a talonului de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară, sau decizia de pensionare. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei

 

7. PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE INDEMNIZAȚIE DE SOMAJ

 

act de identitate valabil la data solicitării ( original și copie)
xerocopie cupon,carnet de somer sau adeverinţa eliberata de instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj in care sa se specifice perioada/perioadele in care a fost/este somer.

 

8. PERSOANE CARE FAC PARTE DINTR-O FAMILIE CARE BENEFICIAZĂ DE AJUTOR SOCIAL

 

act de identitate valabil la data solicitării ( original și copie)
adeverinţa eliberate de către primăria localităţii de domiciliu, din care să rezulte că acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social

 

9. FEMEI ÎNSĂRCINATE SAU LĂUZE

 

act de identitate valabil la data solicitării ( original și copie)
adeverinta medicala in care se specifica luna de sarcina in care se afla femeia
certificatul de naştere a copilului - pentru lăuze

 

 

10. PERSOANELE CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

 

act de identitate valabil la data solicitării ( original și copie)
decizia sau adeverinta emisa de Agențiile pentru Plăți și Inspecție Socială judeţene și a Municipiului Bucureşti

 

11. BENEFICIARII LEGILOR SPECIALE ( Decretul lege 118/1990, OG 105/1999, Legea 44/1994 , Legea 309/2002, Legea 341/2004 )

-persoane persecutate pe motive politice, veterani de razboi, luptatori ai revolutiei din 1989,etc.
act de identitate valabil la data solicitării ( original și copie)
documentele doveditoare că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi- xerocopie

 

 

12. PERSOANE CETĂȚENI ROMÂNI  CARE SUNT VICTIME ALE TRAFIULUI DE PERSOANE, pentru o perioadă de cel mult 12 luni

act de identitate valabil la data solicitării ( original și copie)
adeverinta eliberata de institutia care are ăn evidență aceste persoane

 

13. PERSONALUL MONAHAL AL CULTELOR RECUNOSCUTE:

act de identitate valabil la data solicitării ( original și copie)
adeverință eliberată de unitățile de cult

 

14. SALARIAȚI – care au început activitatea , au nevoie de servicii medicale și nu sunt raportați de angajator prin declarația D112

act de identitate valabil la data solicitării ( original și copie)
adeverința de salariat eliberată de angajator

 

15. PERSOANE FIZICE PLATITORI LA ANAF PE BAZA DE DECLARAȚIE UNICĂ

act de identitate valabil la data solicitării ( original și copie)
copie Declarația unică depusă/transmisă la ANAF
dovada depunerii declarației unice ( recipisa eliberată de ANAF)

 

16. STUDENȚI -DOCTORANZI

act de identitate valabil la data solicitării ( original și copie)
contractul în baza căruia desfășoară activități didactice în limita a 4-6 ore convenționale pe săptămână
adeverință eliberată de instituția de învățământ superior dei care să rezulte că are calitatea de student doctorand/ desfășoară activități didactice în limita a 4-6 ore convenționale pe săptămână
declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri - MODEL CAS BIHOR

 

 

NOTĂ:

În situaţia în care, în ultimii 5 ani, o persoană s-a încadrat în mai multe categorii de asigurat, aceasta va depune documentele justificative corespunzătoare categoriei/categoriilor de asigurat în care s-a încadrat anterior.

În situaţii speciale, pentru stabilirea corectă a categoriei de asigurat, respectiv a plăţii contribuţiei, personalul instituţiei poate solicita documente suplimentare considerate ca fiind relevante

 

Asiguratul are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile calendaristice medicul de familie şi C.A.S. Bihor despre orice schimbare care poate conduce la modificarea condiţiilor de dobândire a calităţii de asigurat cu sau fără plata contribuţiei.

 

 

Începând cu data de 01.05.2015 adeverința de asigurat se înlocuiește cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, respectiv cu adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă primirea cardului naţional.