Comunicat contractare iulie 2019

 

În temeiul prevederilor:

- art. 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare ”Contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale cuprind şi obligaţiile părţilor legate de derularea în condiţii optime a clauzelor contractuale, precum şi clauze care să reglementeze condiţiile de plată a serviciilor furnizate până la definitivarea unui nou contract între părţi, pentru perioada următoare celei acoperite prin contract.”

- H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării  asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.(publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, nr.270/2018),cu modificările și completarile ulterioare,

 - Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării  asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completarile ulterioare, serviciile medicale, medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale se acordă în baza contractelor încheiate între furnizori şi C.A.S. Bistriţa-Năsăud.

Furnizorii negociază contractele cu casele de asigurări de sănătate în conformitate şi în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare - Contractul-cadru art.196 - , cu respectarea modelelor de contract prevăzute în norme.

            Procesul de contractare pentru toate domeniile de asistenţă medicală se desfăşoară în luna iulie 2019, Casa de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud  

 Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale, respectiv HG 140/2018, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 397/836/2018,privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a HG nr.140/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 31.07.2019.

            Procesul de contractare se desfășoară după cum urmează:

1.Pentru furnizorii care au în derulare contracte de furnizare de servicii cu CAS BN până la 31.07.2019, relația contractuală se continuă prin încheiere de acte adiționale cu valabilitate până la data de 31.12.2019;

2.Pentru furnizorii noi care nu se află în relație contractuală cu CAS BN se fac aplicabile prevederile art.196 din Anexa nr.2 la HG nr.140/2018, cu modificările și completările ulterioare, în acest sens urmând a fi încheiate contracte cu valabilitate până la data de 31.12.2019.

3 Furnizorii în contract cu CAS BN, vor depune la secretariatul instituţiei, până cel târziu la 24.06.2019 ora 1400, cerere de continuare a relaţiei contractuale pentru luna iulie 2019 iar până la data de 15 iulie 2019, se vor depune toate documentele al căror termen de valabilitate va expira la data de 30.06.2019 și care stau la baza prelungirii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, până la data de 31.12.2019.

4.Furnizorii noi, care nu se află în relație contractuală cu CAS BN, vor depune  in format letric la secretariatul instituţiei documentele conform opis afisat ,pina la data limita de 09.07.2019 ora 15.

             Primirea de la furnizori a documentelor necesare încheierii şi negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale,in format electronic pe adresa de email,creat si pus la dispozitie de CAS BN, respective contractare@casbn.ro. 

Contractarea seviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale pentru anul 2019 va respecta următorul calendar:

 1. Afisarea listei cu furnizorii respinsi, gasiţi neeligibili:                                                                                                
 • 10.07.2019 ora 15

afişarea se face la sediul CAS BN şi pe site-ul CAS BN www.casbn.ro

 1. Depunerea contestatiilor:
 • 11.07.2019 ora 10 –  11.07.2019 ora 15

Toate contestaţiile se depun la CAS BN, strada Grănicerilor nr.5, Secretariat PDG.

 1. Afişarea rezultatelor privind soluţionarea contestaţiilor:
 • 12.07.2019, ora 14

afişarea se face la sediul CAS BN şi pe site-ul CAS BN   www.casbn.ro

15.07.2019 ora 12

Prezentarea Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării  asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, aprobat prin H.G. nr. 140/2018, respectiv Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării  asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,cu accent pe noutatile aparute. Negocierea şi încheierea Actelor adiționale la Contracte  cu reprezentantii legali a cabinetelor organizate conform prevederilor legale în vigoare, furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală primară.

Încheierea actelor adiționale cu medicii de familie care se află in relație contractuală cu CAS BN la data de 30.06.2019 și încheierea de contracte cu noii furnizori de servicii medicale de medicină de familie care și-au depus cerere și documentatia necesara in acest sens conform OPIS documente pentru contractare.

Încheierea actelor adiționale cu medicii de familie care furnizează servicii medicale de natura medicinii primare în regim de gardă în Centrele de permanenţă înfiinţate prin Decizia directorului executiv DSP BN.

15.07.2019 ora 15

Prezentarea actelor normative intrate in vigoare cu data de 01.07.2019 care reglementeaza activitatea CAS si al furnizorilor de servicii medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, pentru anul 2019.

Negocierea şi încheierea Actelor adiționale și a noilor Contracte de furnizare de servicii medicale de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu.

16.07.2019

Negocierea şi încheierea Contractelor  pentru eliberarea    medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, respectiv a medicamentelor si materialelor sanitare eliberate in programele si subprogramele nationale de sanatate curative.

Negocierea şi încheierea Contractelor  pentru eliberarea    medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu reprezentanţi legali a societăţilor comerciale farmaceutice se va realiza la data de 16.07.2019 ora 1400  cu cei din mediul urban si 16.07.2019 ora 1500 cu cei din mediul rural.

17.07.2019 ora 10

Prezentarea actelor normative intrate în vigoare cu data de 01.07.2019 care reglementeaza activitatea CAS şi al furnizorilor de servicii medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, pentru anul 2018.

Negocierea Contractelor  de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu.

17.07.2019 ora 12

Negocierea şi încheierea Actului adițional de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală  de recuperare-reabilitare a sănătăţii   (preventoriu) cu Preventoriul TBC Ilişua.

17.07.2019 ora 13

Prezentarea noutatilor din actele normative intrate în vigoare cu data de 01.07 2019 și Negocierea şi încheierea Actelor adiționale  cu Spitalul Orăşenesc Dr.George Trifon din Năsăud.

Se va negocia  prelungirea contractelor cu Acte adiționale in noile condiții reglementate de actele normative aparute pentru:

- servici medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă şi servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi, tariful pe serviciu medical/caz rezolvat negociat cu spitalul, este unic pentru fiecare tip de caz/serviciu prevazut in anexa nr.22 la ordin, indiferent de structura de spitalizare de zi in care se acorda serviciul/cazul rezolvat.

 • servicii medicale clinice din ambulatoriul de specialitate clinic,
 • servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare - reabilitare a sanatatii în ambulator,
 • servicii medicale paraclinice furnizate ambulatoriu, decontată din fondul alocat asistenţei medicale paraclinice, stabilită conform prevederilor anexei nr. 18 la ordin. Se va incheia contract distinct corespunzătoare asistenţei medicale paraclinice. 

 18.07.2019 ora 10

Prezentarea noutăţilor din actele normative intrate în vigoare cu data de 01.07 2019, Negocierea şi încheierea Actelor adiționale  de furnizare de servicii medicale cu Spitalul Orăşenesc Beclean.

Se va negocia  prelungirea contractelor cu Acte adiționale in noile condiții reglementate de actele normative aparute pentru:

- servicii medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă şi servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi, tariful pe serviciu medical/caz rezolvat negociat cu spitalul, este unic pentru fiecare tip de caz/serviciu prevazut in anexa nr.22 la ordin, indiferent de structura de spitalizare de zi in care se acorda serviciul/cazul rezolvat.

- servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice,

-    servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare - reabilitare a sanatatii în ambulator,

-  servicii medicale paraclinice furnizate ambulatoriu, decontată din fondul alocat asistenţei medicale paraclinice, stabilitã conform prevederilor anexei nr. 18 la ordin. Se va incheia contract distinct corespunzătoare asistenţei medicale paraclinice.

18.07.2019 ora 12

Prezentarea modificărilor și completărilor la Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării  asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, aprobat prin H.G. nr. 140/2018 respectiv modificările și completările aduse Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării  asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,cu accent pe noutatile aparute.

Negocierea şi încheierea Actelor adiționale de prelungire a contractelor până la 31.12.2019, cu  Spitalul de Urgenţă Judeţean Bistriţa  se va face pentru:

a. servicii medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă şi servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi,tariful pe serviciu medical/caz rezolvat negociat cu spitalul, este unic pentru fiecare tip de caz/serviciu prevazut in anexa nr.22 la ordin, indiferent de structura de spitalizare de zi in care se acorda serviciul/cazul rezolvat.

b. servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice acordate in amulatoriul integrat din structura spitalului;

c. servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare - reabilitare a sănătăţii  în ambulator,

d. medicamente şi materiale sanitare specifice, finanţate din fondul alocat pentru PNS cu scop curativ, pentru care se încheie contract distinct,

e. serviciile de supleere a funcţiei renală, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor, transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor, acordate în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din cadrul Programului naţional cu scop curativ, pentru care se încheie contract distinct,

f. servicii medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în:

- oncologie medicală,

- diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

- cabinete de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică - ginecologie,

 - cabinete de boli infecţioase,care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică,

Se incheie contract distinct, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialităţile clinice, conform anexei nr. 8 la ordin;

 1. servicii medicale paraclinice (analize medicale de laborator si investigatii medicale de radiologie ) efectuate în regim ambulatoriu, decontată din fondul alocat asistenţei medicale paraclinice, stabilitã conform prevederilor anexei nr. 18 la ordin. Se va incheia contract distinct corespunzătoare asistenţei medicale paraclinice.
 2. servicii de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu în condiţiile stabilite prin H.G. nr. 140/2018, şi prin anexa nr. 31 la ordin, finanţate din fondul alocat pentru servicii de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. Se va incheia contract distinct corespunzătoare asistenţei medicale de ingrijiri paleative la domiciliu.

 

19.07.2019 ora 10

Prezentarea modificărilor și completărilor la Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării  asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, aprobat prin H.G. nr. 140/2018 respectiv modificările și completările aduse la Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării  asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,cu accent pe noutatile aparute.

Negocierea şi încheierea Actelor adiționale la contractele cu Clinica SANOVIL SRL Bistrita si S.C. MURIVISAN S.R.L. Bistrita  pentru servicii medicale:

 • clinice, acordate în ambulatoriul de speialitate clinic

- servicii medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă şi servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi, tariful pe serviciu medical/caz rezolvat negociat cu spitalul, este unic pentru fiecare tip de caz/serviciu prevazut in anexa nr.22 la ordin, indiferent de structura de spitalizare de zi in care se acorda serviciul/cazul rezolvat.

- servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare - reabilitare a sănătăţii  în ambulator,

19.07.2019 ora 12

Prezentarea noutatilor din actele normative intrate in vigoare cu data de 01.07 2019 si Negocierea şi încheierea Actelor adiționale la contractele de furnizare de servicii medicale de îngrijiri medicale la domiciliu.

22.07.2019 ora 10

Prezentarea noutatilor din actele normative intrate in vigoare cu data de     01.07 2019 si Negocierea şi încheierea Actelor adiționale la contractele de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinic, cu furnizorii constituiți conform O.G.nr.124/1998:

Vor fii invitati reprezentantii legali ai cabinetelor organizate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

22.07.2019 ora 12

Prezentarea noutatilor din actele normative intrate in vigoare cu data de     01.07 2019 si Negocierea şi încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale de recuperare – reabilitare a sănătăţii în ambulatoriu.

22.07.2019 ora 14

Prezentarea modificărilor și completărilor aduse Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării  asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, aprobat prin H.G. nr. 140/2018 respectiv modificările și completările aduse la Normele metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării  asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu accent pe noutatile aparute.

Negocierea şi încheierea Actelor adiționale la contractele in vigoare la data de 30.06.2019, cu reprezentanţii legali a cabinetelor organizate conform prevederilor legale în vigoare, furnizori de servicii medicale paraclinice – analize medicale de laborator .

Prezentarea disponibilului de credite de angajament si credite bugetare de către conducerea C.A.S. BN, în vederea contractării serviciilor medicale paraclinice   – analize medicale de laborator -.

Prezentarea listei furnizorilor găsiţi eligibili pentru a încheia contracte cu C.A.S. BN pentru anul 2019.

           Prezentarea valorilor preliminare de contract stabilite cu respectarea Normelor Metodologice de aplicare a Contractului-cadru, Anexa Nr.19 din Normele metodologice ”Criterii privind selecţia furnizorilor de serv.medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale - , repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice - analize medicale de laborator  pe furnizori de servicii medicale praclinice - laboratoare de analize medicale

23.07.2019 ora 10

Prezentarea modificărilor și completărilor aduse Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării  asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, aprobat prin H.G. nr. 140/2018 respectiv modificările și completărie aduse Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării  asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,cu accent pe noutatile aparute.

Negocierea şi încheierea Actelor adiționale la Contractele ăn vigoare la data de 30.06.2019,cu reprezentantii legali a cabinetelor organizate conform prevederilor legale în vigoare, furnizori de servicii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală

Prezentarea disponibilului de credite bugetare de către conducerea C.A.S. BN în vederea contractării serviciilor medicale paraclinice – radiologie si imagistica medicala .

     Prezentarea listei furnizorilor găsiţi eligibili pentru a încheia contracte cu C.A.S. BN pentru anul 2018.

Prezentarea valorilor preliminare de contract stabilite cu respectarea Normelor Metodologice de aplicare a Contractului-cadru, Anexa Nr.20 „Criterii privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice – radiologie şi imagistica medicală - repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală.”

23.07.2019 ora 12

Prezentarea noutatilor din actele normative intrate in vigoare cu data de     01.07.2019 si Negocierea şi încheierea Actului additional la contract cu Asociatia Filantropia Ortodoxa Bistrita pentru  activitatile de transport sanitar neasistat.

23.07.2019 ora 14

Negocierea şi încheierea convenţiilor privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi/sau eliberarea prescripţiilor medicale electronice pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, cu medicii din cabinetele medicale şcolare, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, cabinete de planificare familială, medici din unităţile şi compartimentele de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor ce sunt finanţate din bugetul de stat.

 24.07.2019 ora 10 – ora 16

Intâlniri organizate cu furnizori noi care la data de 30.06.2019, nu sunt în relație contractuală cu CAS BN.

Toate întâlnirile şi negocierile de contract cu reprezentanţii legali ai furnizorilor vor avea loc în  Sala de consiliu al C.A.S. BN de la et.II.

                                      

Presedinte Director General                       Director Relatii Contractuale

Ec. Ilisuan Camelia                                        Ec.Szekely Vilhelm

 

 

 

Fișiere atașate

COMUNICAT CONTRACTARE IULIE 2019.pdf