~~În Monitorul Oficial al României a fost publicat Ordinul 1151/2019 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalității de suportare a cheltuielilor aferente procedurii și distribuției cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat.

Astfel, asiguratul care solicită înlocuirea cardului european de asigurări sociale de sănătate va putea beneficia, contra cost, de un card european duplicat, a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăși perioada de valabilitate a cardului inițial.

Cardul duplicat se eliberează la cererea persoanei asigurate, în următoarele condiții:
•Pierderea, furtul sau deteriorarea cardului european emis inițial
•Modificarea datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european emis inițial
•Alte situații justificate

Emiterea se face în termen de șapte zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic național.

Pe lângă cererea tip, completată  şi semnată de asigurat, acesta trebuie să mai depună la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidență:
•Copia actului de identitate
•Dovada plății contravalorii cardului european duplicat și a distribuției acesteia - 8,33 lei/ card. Menționăm că această sumă include TVA.

Plata se poate realiza

- la sediul CAS BiSTRITA-NASAUD  sau

- in contul nr. RO08TREZ1015005XXX003693 deschis la Trezoreria Bistrita.


•  Dacă acesta nu a fost pierdut sau furat, se depune și cardul european emis inițial

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) oferă dreptul la asistență medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană. Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al UE/SEE/Confederaţia Elveţiană în scopul obţinerii unui tratament medical planificat. CEASS acoperă doar serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă.

CONDUCEREA CAS BISTRITA-NASAUD