Urmare a aprobării Hotărârii de Guvern nr.1007 din 23 noiembrie 2020 privind modificarea și completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, toți furnizorii de servicii medicale paraclinice aflați în relație contractuală cu C.A.S Botoșani au obligația de a efectua investigațiile paraclinice, conform prevederilor legale în vigoare, tuturor asiguraților care li se adresează, indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală medicul care a făcut recomandarea.