Prin prezenta,vă aducem la cunoştinţă  spre punere in aplicare, Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.275/162/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului nr.1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute in Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii,cu sau fără contribuţie personală,pe bază de prescripţie medicală,in sistemul de asigurări sociale de sănătate,aprobată prin H.G nr.720/2008 cu modificările şi completările ulterioare, ordin ce a fost publicat in Monitorul Oficial al României nr.172/12.03.2015.

Protocoalele terapeutice prevăzute  in  anexele nr.1-28  au  fost  publicate in Monitorul Oficial al României nr.172 bis/12.03.2015.