COMUNICAT 

   PRIVIND INCHEIEREA PENTRU LUNILE APRILIE - IUNIE 2019

DE ACTE ADITIONALE LA CONTRACTELE DERULATE IN ANUL 2018

CU FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE SI DISPOZITIVE MEDICALE

     

        A fost eleborat Ordinul Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 442/290/2019 pentru prelungire pana la 30.06.2019 a termenului de aplicare a prevederilor Ordinului Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului – care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 si pentru prorogarea unor termene, acest act normativ aflandu-se in curs de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

         Astfel, pana la data de 29.03.2019, casele de asigurari de sanatate incheie, pentru lunile aprilie - iunie 2019, acte aditionale la contractele  derulate in anul 2018, prin acestea prelungindu-se termenul de derulare a relatiilor contractuale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, in vederea asigurarii continuitatii acordarii asistentei medicale, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre casa de asigurari de sanatate si acestia (documente, conditii de eligibilitate, etc.).

        Conditiile acordarii asistentei medicale in baza acestor acte aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii acestora, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018 cu modificarile si completarile ulterioare.

        Contractarea si decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale contractate in lunile aprilie - iunie 2019, prin acte aditionale la contractele derulate in anul 2018 de casele de asigurari de sanatate cu furnizorii acestora, se vor face din sumele alocate pe domenii de asistenta medicala corespunzatoare prevazute in bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pe anul 2019.

         

                               BIROUL DE PRESA CJAS BUZAU

 

 

Fișiere atașate

comunicat incheiere acte aditonale la contractele incheiate cu furnizorii de servicii medicale, medi.pdf