Va facem cunoscut faptul că în conformitate cu Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anii 2018-2020 a HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului–cadru care reglementează  condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2020, cu modificările si completările ulterioare, Anexa 31 A, Art. 6. - (1)” Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu, se eliberează în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la medic, care se ataşează la foaia de observaţie/fişa medicală, după caz. În ziua în care a făcut recomandarea, medicul are obligația să o transmită electronic, cu semnătură electronică extinsă/calificată, casei de asigurări de sănătate” aveți obligația transmiterii recomandării de îngrijiri medicale la domiciliu în format electronic la adresa de e-mail recomandari.id@casacl.ro.

În cazul în care nu vă conformați normelor legale în vigoare se sesizează structura de control proprie pentru luarea măsurilor ce se impun, conform normelor legale mai sus menționate.

 

Cu stimă,

Director General Delegat                                          Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale,   

Dr.Silviu Drăgan                                                                           Ec.Gabriana Guțu  

                                                        

 

 

Fișiere atașate

Despre recomandare ID.pdf