Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate

Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 extras privind reforma in domeniul sanatatii - actualizata
Emitent: Parlamentul
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 372 din 28 aprilie 2006
 
Text in vigoare incepand cu data de 6 octombrie 2006
 
Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 6 octombrie 2006:
  • Rectificarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 din 5 mai 2006;
  • Ordonanta Guvernului nr. 35/2006;
  • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72/2006;
  • Rectificarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 823 din 6 octombrie 2006.
 
TITLUL IX. Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate
 
CAP. 1. Dispozitii generale
 
ART. 318
Prezentul titlu stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind elaborarea, implementarea si distribuirea in Romania a cardului european si a cardului national de asigurari sociale de sanatate, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in acest proces.
 
ART. 319
In intelesul prezentului titlu, termenii si notiunile folosite au urmatoarea semnificatie:
a) card european de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare card european - documentul care confera titularului asigurat dreptul la prestatii medicale necesare in cadrul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene;
 
b) card national de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare card national - documentul care dovedeste ca titularul acestuia este asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania;
 
c) case de asigurari de sanatate - casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti;
 
d) asigurat - persoana asigurata conform legislatiei in vigoare in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania;
 
e) sedere temporara - deplasarea unei persoane in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioada de timp necesara deplasarii, dar nu mai mult de 6 luni.
 
CAP. 2. Cardul european de asigurari sociale de sanatate
 
ART. 320
Cardul european contine urmatorul set obligatoriu de informatii vizibile:
a) numele si prenumele asiguratului;
b) codul numeric personal al asiguratului;
c) data nasterii asiguratului;
d) data expirarii cardului;
e) codul Organizatiei Internationale pentru Standardizare pentru statul membru emitent al cardului;
f) numarul de identificare si acronimul casei de asigurari de sanatate care emite cardul;
g) numarul cardului.
 
ART. 321
(1) Cardul european se elibereaza pe cheltuiala asiguratului, de catre casa de asigurari de sanatate la care acesta este asigurat.
 
(2) Emiterea cardului european nu poate fi refuzata de casa de asigurari de sanatate decat in situatia in care asiguratul nu face dovada platii la zi a contributiei de asigurari sociale de sanatate.
 
(3) Emiterea cardului european se face numai prin intermediul sistemului informatic unic national care gestioneaza aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind drepturile asiguratilor aflati in sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene.
 
(4) Asiguratul care solicita inlocuirea cardului european in interiorul perioadei de valabilitate stabilite prin reglementarile Uniunii Europene va putea beneficia, contra cost, de un alt card a carui perioada de valabilitate nu va putea depasi perioada de valabilitate a cardului initial.
 
(5) Datele solicitate de casele de asigurari de sanatate emitente ale cardului european, precum si de alte institutii care manipuleaza aceste informatii se supun legislatiei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
(6) In cazul in care circumstante exceptionale impiedica eliberarea cardului european, casa de asigurari de sanatate va elibera un certificat inlocuitor provizoriu cu o perioada de valabilitate stabilita conform art. 323. Modelul certificatului provizoriu se aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
 
ART. 322
Cardul european se elibereaza numai in situatia deplasarii asiguratului pentru sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene.
 
ART. 323
Perioada de valabilitate a cardului european este stabilita astfel incat sa acopere perioada de timp necesara sederii temporare, dar nu poate depasi 6 luni de la data emiterii.
 
ART. 324
(1) Cardul european poate fi utilizat de catre asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania numai pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.
 
(2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) cardul european nu produce efecte pe teritoriul Romaniei si nu creeaza nici o obligatie pentru furnizorii de servicii medicale din Romania.
 
ART. 325
(1) Furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au obligatia de a acorda asistenta medicala necesara titularilor cardului european emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, in perioada de valabilitate a cardului si in aceleasi conditii ca pentru persoanele asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania, urmand a evidentia si raporta distinct caselor de asigurari sociale de sanatate serviciile medicale acordate pentru aceasta categorie de persoane.
 
(2) Casele de asigurari de sanatate au obligatia de a recunoaste cardurile emise de statele membre ale Uniunii Europene.
 
ART. 326
(1) Cardul european confera dreptul pentru asigurat de a beneficia de asistenta medicala necesara in cursul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene.
 
(2) Cheltuielile ocazionate de asistenta medicala prevazuta la alin. (1) vor fi rambursate de casa de asigurari de sanatate emitenta a cardului, prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
 
(3) Asistenta medicala prevazuta la alin. (1) nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare.
 
(4) Persoanele asigurate in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, posesoare ale unui card european, vor fi tratate in Romania in acelasi mod cu asiguratii romani.
 
(5) In bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate vor fi alocate sume distincte pentru operatiunile de rambursare prevazute la alin. (2).
 
ART. 327
Cardul european se emite individual pentru fiecare asigurat care il solicita.
 
ART. 328
Cardul european nu acopera situatia in care asiguratul se deplaseaza intr-un stat membru al Uniunii Europene in vederea beneficierii de tratament medical.
 
ART. 329
Caracteristicile tehnice ale cardului european, precum si modalitatile de elaborare si implementare ale acestuia se aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
 
CAP. 3. Cardul national de asigurari sociale de sanatate
 
ART. 330
Cardul national de asigurari sociale de sanatate este un card electronic, distinct de cardul european de asigurari sociale de sanatate.
 
ART. 331
Informatiile minime care vor putea fi accesate de pe cardul national sunt urmatoarele:
a) datele de identitate si codul numeric personal;
b) dovada achitarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate;
c) inregistrarea numarului de solicitari de servicii medicale, prin codul furnizorului;
d) diagnostice medicale cu risc vital;
e) grupa sanguina si Rh;
f) data expirarii cardului;
g) numarul de identificare si acronimul casei de asigurari de sanatate care emite cardul;
h) numarul cardului.
 
ART. 332
(1) Cardul national se elibereaza de casa de asigurari de sanatate unde figureaza ca asigurat titularul cardului.
 
(2) Cheltuielile necesare pentru eliberarea cardului national sunt suportate de casa de asigurari de sanatate emitenta.
 
ART. 333
Cardul national se elibereaza numai prin sistemul informatic unic integrat al asigurarilor sociale de sanatate.
 
ART. 334
Cardul national poate fi utilizat numai pe teritoriul Romaniei.
 
ART. 335
Furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au obligatia de a acorda asistenta medicala titularilor de card national in conditiile prevazute de contractul-cadru si de normele metodologice de aplicare a acestuia.
 
ART. 336
Cardul national se emite individual pentru fiecare asigurat.
 
ART. 337
Caracteristicile tehnice ale cardului national, precum si modalitatile de elaborare si implementare ale acestuia se aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
 
ART. 338
In bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate vor fi alocate sume pentru cardul national, astfel incat acesta sa poata fi implementat pana la sfarsitul anului 2007.

Fișiere atașate

31.08.2015 - Comunicat-modificare prevederi Ordin MS_CNAS 388_186_2015 - Card national de sanatate c.pdf 11.05.2015 Comunicat-acordarea serviciilor medicale asiguratilor care nu pot prezenta-utiliza cardul.pdf 31.08.2015 Comunicat mod acordare serv.medicale din 1 septembrie 2015, eliberare carduri nationale i.pdf 19.05.2015 Comunicat - Distribuire carduri nationale asiguratilor CASAOPSNAJ.pdf 15.09.2015 Comunicat-Precizari privind ridicarea cardurilor aflate la sediul CAS Constanta.pdf 17.09.2015 Informare - accesul asiguratilor care nu au card emis, fara adeverinta de inlocuire.pdf 29.05.2015 Comunicat distribuirea cardurilor nationale prin medicii de familie.pdf Lista cititoarelor de carduri compatibile cu SIUI si specificatii 17.10.2014.doc comunicat casct 2014-10-27 situatie distribuire carduri nationale de asigurari de sanatate.pdf comunicat casct 2014-10-28 persoane nominalizate pe domeniul CEAS.pdf Cerere eliberare card naţional de asigurări sociale de sănătate 11.11.2014.pdf COMUNICAT - cerere eliberare card naţional pierdut-furat-distrus sau cu date eronate 11.11.2014.pdf Declaraţie 11.11.2014.pdf Ref. Utilizarea cardului național de sănătate 04.12.2014.pdf model cerere solicitare ridicare card national casct 2015-01-15.pdf model declaratie apartinator ridicare card national casct 2015-01-15.pdf SPOT_CNAS_CARD_SANATATE_HD.mp4 31.03.2015 Comunicat - distribuire carduri nationale prin medicii de familie.pdf 02.04.2015 Comunicat - Utilizarea cardului national de sanatate incepand cu data de 1 mai 2015.pdf 29.04.2015 Comunicat-Implementarea cardului national de sanatate incepand cu data de 1mai 2015.pdf 30.04.2015 Comunicat - eliberarea cardurilor nationale in zilele de 1 si 2 mai 2015.pdf Comunicat-modificare prevederi Ordin MS-CNAS 388_186_2015, ORDIN CNAS 185_2015.pdf 04.05.2015 Comunicat- eliberarea cardurilor nationale in perioada 4-8 mai 2015.pdf 04.05.2015 Comunicat-Verificare calitate asigurat persoane fara card national.pdf 07.05.2015 Comunicat-In atentia asiguratilor care figureaza cu card emis, dar acesta nu le-a fost di.pdf 31.07.2015 Acordarea serviciilor medicale asiguratiilor care nu pot prezenta-utiliza cardul national.pdf 03.08.2015 Comunicat-prevederi privind cardul național de sănătate după data de 1 august 2015.pdf