Nr.9704/15.11.2022

 

                                               AGENDA DE CONTRACTARE NOIEMBRIE 2022

 

In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara

 

   Avand in vedere :

  - Prevederile H.G nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anii 2021-2022,cu modificarile si completarile ulterioare;

  - Prevederile Ordinului MS-CNAS nr.1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr.696/2021 pentru  aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anii 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare ,

 

Va informam ca CAS Dambovita organizeaza in luna NOIEMBRIE 2022 sesiune de contractare pentru furnizori de servicii medicale din asistenta medicala primara.

         

 

  Sesiunea de contractare se va desfasura conform urmatorului calendar de contractare :

 

Nr.crt

       DATA

                           Etape in procesul de contractare

 

1.

23-24.11.2022

Perioada de transmitere in format electronic (PDF) a cererilor si a documentelor necesare incheierii contractelor.

2.

25.11.2022

Afisarea listei cu dosarele respinse la contractarea, prin afisarea la sediul CAS Dambovita si pe site-ul www.casdb.ro.

3.

28.11.2022

Termenul limita de depunere a contestatiilor in cazul cererilor de contractare respinse.

4.

29.11.2022

Comunicarea modului de solutionare a contestatiilor, prin afisarea la sediul CAS Dambovita si pe site-ul www.casdb.ro.

5.

29.11.2022

Finalizarea procesului de contractare si semnarea contractelor.

 

 

         Documentele necesare incheierii contractelor se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extensa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor.

         Lista documentelor necesare contractarii pentru fiecare tip de asistenta medicala poate fi consultata accesand pagina web a CAS Dambovita, www.casdb.ro in sectiunea “FURNIZORI -CONTRACTARE 2021”

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

 JR. CRISTINA SIMA