CALENDAR CONTRACTARE

 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

          

 

   Avand in vedere prevederile:

 

    - Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.803/530/11.05.2020 pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 si pentru prorogarea unor termene;

   -  Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.1011/709/03.06.2020 pentru modificarea si completarea  prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 si pentru stabilirea unor masuri in contextual situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2;

       Casa de Asigurari de Sanatate Dambovita organizeaza sesiune de contractare pentru furnizorii de servicii medicale – specialitatea clinica medicina fizica si de reabilitare – sesiunea septembrie 2020 - conform urmatorului calendar de contractare  :

 

Nr.

crt

       DATA

Etape in procesul de contractare

1.

16 -18.09.2020

Perioada de transmitere in format electronic (PDF) a cererilor de intrare in contract si a documentelor necesare incheierii contractelor

3.

22.09.2020

Afisarea listei cu dosarele respinse  la contractare, prin afisarea la sediul CAS Dambovita si pe site-ul www.casdb.ro

4.

23.09.2020

Termenul limita de depunere a contestatiilor in cazul cererilor de contractare respinse.

5.

25.09.2020

Comunicarea modului de solutionare a contestatiilor.

6.

28-30.09.2020

Finalizarea procesului de contractare prin semnarea contractelor pentru perioada octombrie-decembrie 2020

 

       Documentele necesare incheierii contractelor sunt afisate pe site-ul institutiei „wwwcasan.ro/casdb- sectiunea: furnizori servicii medicale - informatii contractare anul 2020”.

       Mentionam ca documentele necesare încheierii contractelor  se transmit exclusiv în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

    Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

 

 

DIRECTOR GENERAL

DR.JR.CRACIUN CORNEL