CATRE,

                        Medicii de Familie/ Furnizorii de investigatii medicale paraclinice -Analize medicale de laborator

                         

            In sistemul asigurarilor sociale de sanatate, la nivelul asistentei medicale primare, persoanele asigurate beneficiaza de servicii medicale preventive si profilactice din pachetul de servicii de baza.

            In cadrul consultatilor preventive siguratii pot beneficia anual/ o data la 3 ani ,dupa caz ,de recomandare de investigatii paraclinice-analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, daca in anul in care se acorda consultatiile preventive de evaluare a riscului individual ,nu au efectuat aceste investigatii.

            Biletul de trimitere se intocmeste distinct pentru aceste investigatii paraclinice cu completarea campului corespunzator preventiei. Formularul utilizat pentru recomandarea investigatiilor paraclinice este cel prevazut in Anexa 1-f « Bilet de trimitere pentru investigatii paraclinice -analize de laborator recomandate de medicii de familie in cadrul consultatiilor preventive din pachetul de baza »  la Ordinul ministrului sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

                Până la data de 30 septembrie 2021,dar nu mai târziu de 30 septembrie 2021 inclusiv, se utilizează biletele de trimitere pentru investigații paraclinice - formulare cu regim special existente.  Medicul care va face recomandarea, în titlul biletului de trimitere va tăia cu o linie sintagma „a căror contravaloare se suportă de către furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate“.

            Facem precizarea ca pe biletul de trimitere pentru analize de laborator eliberate de medicii de familie in cadrul consultatiilor preventive se pot recomanda doar analize de laborator ce pot fi recomandate pentru preventie nominalizate in Anexa 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale,a medicamentelor si a dispozitivelor medicale , tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022.

            Raportat la analizele medicale de laborator ce pot fi recomandate de medicii de familie in cadrul consultatiilor de preventie ,facem precizarea ca, furnizorul de analize de laborator poate efectua, fara recomandarea medicului de familie,examenul citologic al frontului sanguin ( numai daca este efectuat de medicul de laborator sau de specialisti cu studii superioare nemedicale care au specializare in hematologie) in cazul in care hemoleucograma completa prezinta modificari de parametrii, respectiv efectueaza TPHA in situatia in care VDRL sau RPR este pozitiv.

               

 

                                                                         Director General

                                                                         Jr.Sima Cristina