Informare pentru persoanele care  ne comunica că nu sunt de acord ca informațiile privind starea lor de sănătate sau boală  cat și ale copiilor lor  să fie transmise în Dosarul Electronic de Sănătate, vă informăm următoarele:

 

Conform art.280 alin. (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, „C.N.A.S. organizează şi administrează Platforma Informatică din Asigurările de Sănătate, care cuprinde: sistemul informatic unic integrat, sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate, sistemul naţional de prescriere electronică şi sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului, asigurând interoperabilitatea acestuia cu soluţiile de e-Sănătate la nivel naţional, pentru utilizarea eficientă a informaţiilor în elaborarea politicilor de sănătate şi pentru managementul sistemului de sănătate”.

Art.30 alin. (3) din aceeași lege precizează că modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului este stabilită prin norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la dosarul electronic de sănătate al pacientului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, respectiv H.G. nr. 34/2015 .

Avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 806 din 13 octombrie 2016 a Ordinului M.S/C.N.A.S. nr.1.123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informatiilor si procedurilor operationale necesare utilizarii si functionarii dosarului electronic de sanatate (D.E.S) al pacientului, prevederile H.G. nr.34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului, furnizorii de servicii medicale autorizati de Ministerul Sanatatii pentru a furniza servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, incepand cu data de 12 noiembrie 2016  au obligația utilizării si completării dosarului electronic de sanatate al pacientului.

Prin urmare, de la această dată, toţi furnizorii de servicii medicale - medici, laboratoare, spitale publice şi private, furnizori de îngrijiri la domiciliu, etc., inclusiv cei care nu au contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate - sunt obligaţi prin lege să folosească sistemul dosarului electronic de sănătate.

Dosarul electronic de sănătate, parte integrantă a platformei informatice din asigurările de sănătate, conţine într-o formă standardizată toate informaţiile relevante despre starea de sănătate a pacientului. Prin urmare, toţi românii au dosar electronic de sănătate, fie că sunt sau nu asiguraţi, minori sau adulţi.

Orice medic poate accesa dosarul unui pacient numai în prezenţa acestuia, după confirmarea acordului pacientului (prin prezentarea cardului de sănătate sau a poziţiei solicitate din matricea de securitate a pacientului).

Pacientul poate acorda anumitor medici sau anumitor categorii de medici drept de acces al dosarului său electronic de sănătate, în absenţa sa.

Medicii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor medicale ale pacienţilor.

            Neutilizarea D.E.S. de către furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, reprezentând necompletarea şi/sau neînregistrarea datelor şi informaţiilor în sistemul D.E.S, se sancţionează corespunzător prevederilor actelor normative în vigoare care reglementează materia asigurărilor sociale de sănătate în ceea ce priveşte relaţia contractuală dintre furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de sănătate.

Pentru furnizorii de servicii medicale care nu se află într-o relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, neîndeplinirea acestei obligaţii se sancţionează de către Ministerul Sănătăţii în condiţiile legii.

            În concluzie, chiar dacă dumneavoastră nu sunteți de acord cu transmiterea informaţiilor privind starea de sănătate, furnizorii de servicii medicale au obligaţia introducerii datelor în DES, acesta putând fi accesat numai în prezenţa şi cu acordul persoanei  sau numai de către C.N.A.S. în vederea întocmirii de statistici.

            Totodată vă informez că Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate referitoare la prevederile art. 30 alin.(2) și (3) și art.280 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, excepţie care nu a fost încă soluţionată.