INFORMARE  privind asistenţa medicală spitalicească

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ASISTENȚA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

 

Serviciile spitaliceşti se acordă pentru bolile care necesită internare şi cuprind: consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratament medical și/sau chirurgical, îngrijire, recuperare, medicamente și materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă.

Serviciile medicale în regim de spitalizare se acordă, conform programării, în baza biletului de trimitere eliberat de către medicul de familie sau de medicul specialist din ambulatoriu.

 

Biletul de trimitere nu este necesar în cazul urgențelor medicale.

 

Persoanele neasigurate beneficiază de servicii spitalicești până la rezolvarea urgenţei, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, respectiv până la rezolvarea completă a cazului, pentru bolile cu potenţial endemo-epidemic.

Serviciile medicale se pot acorda prin spitalizare de zi, prin care se înțelege o durată de internare de maximum 12 ore, sau prin spitalizare continuă, care implică o durată de internare mai mare de 12 ore.

Câteva exemple de afecțiuni care pot fi tratate în spitalizare de zi: anemie, infecții ale căilor respiratorii, infecții ale tractului urinar, infecții intestinale virale sau bacteriene, diaree infecțioasă, sindromul intestinului iritabil, boala refluxului gastro-esofagian, varice fără inflamație, amigdalită acută, tiroidită autoimună, diabet zaharat, cardiomiopatia ischemică, insuficiența valvei mitrale sau aortice fără indicație de intervenție chirurgicală, hepatită alcoolică.

 

Condiții de acordare a serviciilor de spitalizare în unități sanitare publice

 

Pacienții pot beneficia de servicii medicale gratuite doar în spitalele publice care au încheiat contracte de furnizare pentru servicii de spitalizare cu casele de asigurări de sănătate.

Spitalul public aflat în contract cu o casă de asigurări de sănătate este obligat să acorde serviciile medicale care fac obiectul contractului și să suporte pentru asiguraţii internaţi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv medicamente, materiale sanitare, investigații de laborator și imagistice. De asemenea, spitalul suportă suma pentru serviciile hoteliere standard pentru însoțitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani și pentru cei ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

 

Singurele servicii care nu sunt decontate de către stat, iar contravaloarea acestora este suportată de asigurat, se referă la:

*Prin servicii hoteliere cu confort standard se înțelege salon cu minimum 3 paturi, grup sanitar propriu, fără dotări suplimentare (televizor, radio, telefon, frigider şi altele asemenea), iar masa se acordă la nivelul alocației de hrană, stabilită prin Hotărâre a Guvernului.

Pentru episodul de internare, pacientul suportă coplata, al cărei nivel minim este de 5 lei, iar nivelul maxim este de 10 lei.

 

Totodată, în situația în care asiguratul se adresează unui spital care NU se află în contract cu casa de asigurări de sănătate, asiguratul suportă contravaloarea serviciilor medicale de care a beneficiat și nu poate recupera aceste sume de la casa de asigurări de sănătate.

Spitalele publice care decontează serviciile medicale în relație cu casele de asigurări de sănătate NU pot încasa o altă plată din partea asiguratului pentru serviciile medicale acordate.

 

Condiții de acordarea serviciilor de spitalizare în unitățile sanitare private

 

Începând cu data de 1 iulie 2021, spitalele private aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate pot percepe o contribuţie personală de la pacienţii care optează să beneficieze de servicii de spitalizare, pentru o afecţiune în formă acută, în aceste unităţi cu finanțare în funcție de grupuri de diagnostice (sistem DRG).

 

Contribuția personală reprezintă diferența dintre tariful decontat de casa de asigurări de sănătate și tariful practicat de spitalul privat.

Pentru a asigura transparența și respectarea drepturilor pacienților, au fost introduse următoarele reglementări: spitalul privat în contract cu casa de asigurări de sănătate are obligația de a afișa public, la sediu și pe pagina web, tarifele practicate, precum și suma decontată de către stat și valoarea contribuției personale pentru serviciile contractate cu casa de asigurări de sănătate.

Înainte de internare, asiguratul va primi un deviz estimativ privind costurile serviciilor medicale solicitate, valabil 5 zile lucrătoare. Orice modificări de costuri asupra devizului iniţial apărute pe parcursul internării vor fi realizate doar cu acordul scris al pacientului sau aparţinătorului legal al acestuia. La externare, pacientului i se va elibera un decont, care va cuprinde toate cheltuielile aferente spitalizării.

 

Ce se întâmplă în situația în care un asigurat, deși este internat în spital, trebuie să plătească medicamentele din bani proprii?

În cazul în care medicul din secția în care asiguratul este internat recomandă, în baza unor documente medicale, anumite medicamente, materiale sanitare sau investigații de laborator, iar cheltuielile pentru acestea sunt suportate de către asigurat, deși ar fi fost îndreptățit să beneficieze de acestea gratuit, spitalul rambursează pacientului contravaloarea acestor cheltuieli la solicitarea asiguratului.

Rambursarea cheltuielilor menționate este o obligație care se aplică exclusiv spitalelor publice și se realizează din veniturile proprii ale acestora. Spitalele publice realizează o metodologie pe baza căreia rambursează aceste cheltuieli, care este pusă la dispoziția casei de asigurări de sănătate și este adusă la cunoștință pacienților la internarea acestora în spital.

 

ASISTENȚA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ LA NIVELUL JUDEȚULUI HARGHITA

 

La nivelul județului Harghita pe perioada 01.08.2021-31.12.2021 s-au încheiat 5 de contracte cu furnizori de asistență medicală spitalicească.

În procesul de contractare desfășurată în luna iulie, comisia formată din reprezentanți ai Casei de Asigurări de Sănătate Harghita și ai Direcției de Sănătate Publica Harghita, a stabilit numărului de paturi contractabile pentru anul 2021 pentru fiecare spital din județul Harghita (cu respectarea numărului de paturi contractabile prevăzut in Planul național de paturi- 1724).

 

În urma analizelor comisia a stabilit numărul de paturi contractabile pentru 2021, care nu a suferit modificări față de anii 2019-2020,  pentru unitățile sanitare cu paturi, după cum urmează :

 

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc                   total 667 paturi,

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc                              total 477 paturi,

Spitalul Municipal Gheorgheni                                           total 172  paturi,

Spitalul Municipal Toplița                                                    total 133 paturi

Spitalul de psihiatrie Tulgheș                                             total 275  paturi,

Total: 1724 paturi

 

Totodată în perioada de contractare au avut loc şedinţele de negociere cu spitalele pentru stabilirea sumelor de contractat pentru anul 2021, pentru servicii spitalicești, în unitățile sanitare cu paturi. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni, începând din luna august 2021, având în vedere trimestrializarea creditelor de angajament.

 

Au fost purtate discuții pe baza indicatorilor realizați de spitale în anul 2019, deoarece anul 2020 a fost un an atipic in contextul pandemic,  mediile lunare a cazurilor externate in ultimii 5 ani, mediile lunare contractate în anul 2019, respectiv în primul semestru al anului 2020. De asemenea au fost luate în calcul si ofertele de servicii  depuse de unitățile sanitare cu paturi.

 

În urma discuțiilor s-a stabilit suma lunară de contract, respectând totodată încadrarea în creditele de angajament trimestrializate, aprobate. Suma lunară de contract, începând din luna august 2021, în valoare de 12.306,83 mii lei, este cu 11,3 % peste valorile de contract din semestrul I al anului 2021, se încadrează în valoarea trimestrializată a creditelor de angajament, și acoperă necesarul de finanțare al unităților sanitare cu paturi în condiții normale de funcționare.

 

 

Director General

Ec. Duda Tihamér Attila