Nr. P 1168 din 04. 02. 2019

 

PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL CAS NEAMȚ

RAPORT DE ACTIVITATE

la data de 31. 12. 2018

 

Casa de Asigurari de Sanatate Neamt a functionat in perioada ianuarie – decembrie 2018, in conformitate cu prevederile Legii nr.95/ 2006 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, modificata si completata, si in baza Statutului propriu de functionare aprobat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

Activitatea perioadei de referinta s-a axat pe obiectivele prevazute în anexa la contractul de management nr.35/ 7.08.2017:

1. Asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în condiţii de eficacitate, la nivelul indicatorilor de performanţă;

2. Asigurarea echilibrului bugetar şi întărirea disciplinei financiare şi contractuale la nivel local;

3. Angajarea şi utilizarea fondurilor în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;

4. Asigurarea accesului asiguraţilor la pachetul de servicii medicale de bază/programe naţionale de sănătate curative, potrivit principiilor de funcţionare a sistemului de asigurări sociale de sănătate, în limita fondurilor disponibile;

5. Încheierea şi monitorizarea derulării contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

6. Creşterea gradului de informare cu privire la drepturile şi obligaţiile asiguraţilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi creşterea gradului de satisfacţie a asiguraţilor privind calitatea serviciilor medicale;

7. Respectarea termenelor stabilite pentru realizarea atribuţiilor ce revin preşedintelui-director general;

8. Monitorizarea şi controlul tuturor activităţilor ce se desfăşoară la nivelul Casei de asigurari de sanatate Neamt, pentru respectarea legalităţii şi regularităţii acestora;

9. Implementarea standardelor de management în activitatea CAS şi urmărirea realizării acestora  

1. Capacitatea managerială a preşedintelui-director general, definită prin:

a) capacitatea de previziune;

b) capacitatea de organizare;

c) capacitatea de conducere;

d) capacitatea de coordonare;

e) capacitatea de control şi evaluare.

PONDERE: 30%

Indicatori specifici  
1. Plăţi restante peste 90 de zile de la termenul de scadenţă la sfârşitul perioadei de raportare, din care:

- fără plăţi restante - 5 puncte;

2. Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare trimestrial din deschiderile de credite efectuate:

- 99,97%% faţă de deschiderea de credite - 5 puncte;

Platile totale efectuate in 2018 au fost de 573. 908, 25 mii lei si au reprezentat 99,97 % fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (574. 066, 59 mii lei).

3. Evaluarea corectă a deschiderilor de credite bugetare pe domenii de asistenţă medicală cu încadrarea în total credite bugetare aprobate:

- evaluare corectă - 5 puncte;

4. Respectarea cerinţelor formulate şi corectitudinea conţinutului în machetele de raportare periodică şi ocazională:

- respectarea cerinţelor - 5 puncte;
5. Respectarea termenelor de raportare privind situaţiile solicitate periodic sau ocazional:

- respectarea termenelor - 5 puncte; exceptii: atunci cand situatiile solicitate au venit pe fax sau e-mail dupa termenul din adresa sau intr-un interval prea scurt. In situatiile mentionate s-a solicitat acordul CNAS.
6.   Monitorizarea activităţii de suport de specialitate referitor la Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS), atât la nivel caselor de asigurări de sănătate (CAS), cât şi pentru furnizorii de servicii medicale, farmaceutice, dispozitive medicale, angajatori şi asiguraţi, în raport cu incidentele constatate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS)*)
- între 95% şi 100% - 5 puncte;

7.   Monitorizarea trimestrială a consumului de medicamente, la nivel de denumire comună internaţională (DCI), aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CNAS/CAS: Nu este cazul, din cauza modificărilor intervenite in legislație.

8. Monitorizarea derulării contractelor: 

 -   peste 98% servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale contractate, raportate, validate în SIUI şi decontate în ERP - 5 puncte;
furnizorii raporteaza on-line, cu respectarea prevederilor legale pentru cazurile in care raportarea se face offline, facturile sunt generate electronic, se transmit din SIUI in ERP, in vederea decontarii lor, in procent de 100%. Exceptie fac situatiile in care s-au facut plati in cursul lunii sau au fost sume de retinut de la furnizori.

9.   Monitorizarea activităţilor de gestiune, distribuţie a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi suport privind utilizarea acestuia, care revin CAS conform reglementărilor legale în vigoare:

- 100% - 5 puncte;

10.   Monitorizarea activităţilor legate de introducerea datelor în sistemul informatic, producţia şi distribuţia cardului european, conform legislaţiei în vigoare:
- peste 90% - 5 puncte;  

11.   Monitorizarea actualizării datelor şi informaţiilor publicate pe site-urile CAS pentru toate domeniile de activitate şi a raportărilor on-line pentru furnizorii prevăzuţi de actele normative:
- 100% - 5 puncte; se afiseaza lunar deconturile pentru toti furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, se actualizeaza lista de furnizori, adresele, numerele de telefon si programele de activitate si a informatiilor ce trebuie aduse la cunostinta acestora.
12. Monitorizarea activităţilor legate de transmiterea în sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) de către furnizorii de servicii medicale a informaţiilor şi datelor medicale stabilite prin actele normative în vigoare:

Monitorizarea nu se poate face la nivelul CAS Neamț din motive tehnice; în acest moment monitorizarea se face la nivelul CNAS și, la cerere, se pot transmite rapoarte și în teritoriu.
Nu avem rapoartele necesare pentru a estima corect acest procent - 5 puncte. CAS Neamț a informat CNAS privind lipsa rapoartelor necesare pentru verificarea transmisiilor în DES.

13.   Monitorizarea organizării întâlnirilor cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi dispozitive medicale privind derularea relaţiilor contractuale şi respectarea actelor normative, precum şi utilizarea optimă a soluţiilor informatice:
- cel puţin o întâlnire/trimestru/domeniu de asistenţă medicală - 5 puncte;  
14.   Asigurarea respectării termenelor lunare de raportare electronică şi pe format hârtie a consumului de medicamente către CNAS, în vederea stabilirii contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă:
- respectarea termenelor de raportare - 5 puncte;  
15. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală primară:

01.01.2018 - 31.12.2018:

- Număr controale planificate: 22 controale tematice

- Număr controale realizate : 24, din care 22 controale tematice

1 control operativb vizând 3 furnizori

1 control inopinat

Sume imputate: 1. 522, 09 lei.

Sume recuperate: 669, 18 , din care suma de 25, 72 lei a fost imputată în lina decembrie 2017 și recuperată în termen în luna ianuarie 2018, iar suma de 879, 85 lei a fost imputată în luna decembrie 2018 cu termen de recuperare în luna ianuarie 2019

16. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate clinică:

01.01.2018 - 31.12.2018:

- Număr controale planificate: 18 controale tematice.

- Număr controale realizate: 20, din care 18 controale tematice

2 controale operative vizând două entități controlate

Sume imputate: 1. 497, 45 lei

Sume recuperate: 1. 501, 42 lei (diferența o reprezintă accesoriile calculate la data întocmirii raportului până la data recuperării efective, conform prevederilor art. 73^1 din legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare).

 

17. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate paraclinică:

01.01.2018 - 31.12.2018:

Număr controale planificate : 7 controale tematice.

Număr controale realizate: 7, din care 7 controale tematice

Sume imputate: 1. 192, 27 lei.

Sume recuperate: 1. 221, 98 lei, din care suma de 29, 71 lei a fost recuperată în luna ianuarie 2018 aferentă unui control efectuat în luna decem,brie 2017 cu termen de recuperare din prima plată, respectiv în luna ianuarie 2018.

- asistenţa medicală ambulatorie de specialitate stomatologică:

Număr controale planificate: 3 controale tematice.

Număr controale realizate: 3 controale tematice

Sume imputate: 2. 545, 09 lei

Sume recuperate: 2. 765, 83 lei (cuprinde și accesoriile calculate de la data întocmirii raportului până la data recuperării efective, conform prevederilor art. 73^1 din legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare). Suma de 220, 74 a fost imputată în luna decembrie 2017, cu termen de recuperare în luna ianuarie 2018.

- asistența medicală de recuperare și reabilitare în ambulatoriu:

01.01.2018 - 31.12.2018:

Număr controale planificate: 2 controale tematice;

Număr controale realizate: 2 controale tematice;

Sume imputate: 0 lei;

Sume recuperate: 0 lei.

18. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii de servicii medicale spitalicești și asistența medicală de recuperare reabilitare în unități sanitare cu paturi:

01.01.2018 - 31.12.2018:

Număr controale planificate în asistența medicală spitalicească: 4 controale tematice

Număr controale realizate 9 din care: 4 controale tematice

5 controale operative vizând șase entități din care în cadrul controlului operativ efectuat la solicitarea CNAS s-au verificat 2 entități și 3 medici prescriptori.

Sume imputate: 18. 992, 23 lei (cuprinde și accesoriile calculate de la data întocmirii raportului până la data recuperării efective, conform prevederilor art. 73^1 din legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare).

Sume recuperate: 19. 152, 07 lei (cuprinde și accesoriile calculate de la data întocmirii raportului până la data recuperării efective, conform prevederilor art. 73^1 din legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare).

19. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuţie personală:

01.01.2018 - 31.12.2018:

Număr controale planificate: 20 controale tematice.

Număr controale realizate 31 din care: 20 controale tematice

10 controale operative

1 control inopinat

Sume imputate: 12. 073, 56 lei (cuprinde și accesoriile calculate la data întocmirii raportului, conform prevederilor art. 73^1 din legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare)

Sume recuperate: 12. 076, 83 lei (cuprinde și accesoriile calculate la data întocmirii raportului, conform prevederilor art. 73^1 din legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare).

20. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii de dispozitive medicale, îngrijiri la domiciliu şi furnizorii de consultaţii de urgenţă medicală la domiciliu şi transport sanitar:

01.01.2018 - 31.12.2018:

- furnizorii de dispozitive medicale:

Număr controale tematice planificate: 1 control tematic.

Număr controale realizate 1 control tematic

Sume imputate: 0

Sume recuperate: 0

 

- furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu:

Număr controale planificate: 1 control tematic.

Număr controale realizate 2 din care: 1 control thematic

1 control operativ vizând 8 furnizori

Sume imputate: 921, 68 lei lei (cuprinde și accesoriile calculate la data întocmirii raportului, conform prevederilor art. 73^1 din legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare).

Sume recuperate: 922, 93 lei (cuprinde și accesoriile calculate la data întocmirii raportului, conform prevederilor art. 73^1 din legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare).

21. Stabilirea şi realizarea controalelor operative la entităţile controlate prin utilizarea PIAS.

Indicatorul se calculează ca procent şi reprezintă numărul furnizorilor pentru care au fost analizate datele din PIAS din numărul total de furnizori aflaţi în contract cu CAS:

- 3% sau mai mult/trimestru:

În 2018 au fost realizate 20 controale operative, care au vizat un număr de 34 furnizori din totalul de 500, procent realizare 6, 8% pentru anul 2018.

22. Utilizarea PIAS la pregătirea/efectuarea acţiunilor de control.

S-au utilizat tehnicile la pregătirea acţiunilor de control cu scopul de a determina eventuale disfuncţionalităţi/iregularităţi:

- extragerea datelor din sistemul informatic unic integrat/sistemul naţional de prescriere electronică (SIUI/SIPE) pe baza unor criterii/filtre relevante: se interoghează SIUI la pregătirea controalelor, precum şi se solicită informaţii/ date de la compartimentele de specialitate.

- interogarea simplă a datelor (persoane decedate, medicamente cu prescriere restricţionată etc.): se utilizează situaţiile puse la dispoziţia compartimentului control de către comp. TI (situaţia pers. internate, decedate ptr. anul 2016 şi 2017), datele primite de la compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei RC prin referat, precum şi rapoartele disponibile în SIUI.

- folosirea rapoartelor SIUI la pregătirea/efectuarea acţiunilor de control: se interoghează SIUI la pregătirea acţiunilor de control, conform accesului la datele existente, precum şi informaţiile primite de la compartimentele de specialitate.

23. Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate care au termen de recuperare/încasare în perioada de raportare:

01.01.2018 - 31.12.2018:

- sume imputate 38. 793, 46 lei

- sume recuperate 38. 359, 31 lei din care: 276, 17 lei din anul 2017 cu termen scadent în ianuarie 2018.

În suma totală recuperată este cuprinsă şi diferența de accesorii calculate de la data întocmirii raportului până la data recuperării efective, conform prevederilor art.73^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Diferența sumelor imputate de 879, 85 lei urmează a fi recuperată în luna ianuarie 2019 fiind în termenul stabilit prin rapoartele de control.

24. S-au introdus în SIUI datele extrase din rapoartele de control efectuate in perioada de raportare, respectiv pentru 2018.

25. Urmărirea implementării măsurilor dispuse prin rapoartele de control încheiate ca urmare a acţiunilor de control derulate de structurile de control din cadrul CAS:

În ceea ce privește programele naționale de sănătate, s-a efectuat acțiunea de control aferentă anului 2017, la furnizorii de servicii medicale din asistența medicală spitalicească și la furnizorii de servicii de dializă în regim ambulatoriu pentru bolnavii incluși în Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, control vizând 6 unități medicale.

INDICATOR GENERAL  
2. Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate cu resursele disponibile:  
a) utilizarea eficace a resurselor:  
a1) financiare;  
a2) materiale;  
a3) umane;  
a4) de timp;  
a5) informatice;  
b) capacitate de implementare a modificărilor legislative;  
c) capacitate de asumare a responsabilităţilor;  
d) capacitatea de a motiva şi mobiliza resurse pentru realizarea obiectivelor;  
e) creativitate şi spirit de iniţiativă;  
f) abilităţi de mediere şi negociere, capacitatea de identificare şi orientare către soluţii comun acceptate.  
PONDERE: 55%  
Indicatori specifici

1. Plăţi realizate in anul 2018 raportate la creditele bugetare deschise anual, din care: 
1. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - activitate curentă:

100 % - 5 puncte;  
Platile realizate in 2018 au fost de 76.747,65 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (76.747,65 mii lei).
2. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru plata contravalorii medicamentelor cu şi fără contribuţie personală suportate de personalul contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar:
100 % - 5 puncte;  
Platile realizate in 2018 au fost de 39 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (39 mii lei).

3.Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru medicamente 40% - pensionarii cu pensii de până la 700 lei/900 lei prevăzute a fi finanţate din veniturile proprii ale M.S. sub formă de transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (F.N.U.A.S.S.):
100 % - 5 puncte;  
Platile realizate in anul 2018 au fost de 2.874,33 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (2.874,33 mii lei).
4. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ, din care:
4.1. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise trimestrial pentru Programul naţional de tratament pentru boli rare:
- 100% - 5 puncte.

  Platile realizate in 2018 au fost de 1.014,23 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (1.014,23 mii lei).
4.2. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru Programul naţional de tratament al bolilor neurologice:nu este cazul
4.3. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei:
100% - 5 puncte;  
Platile realizate in 2018 au fost de 571,71 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (571,71 mii lei).
4.4. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru Programul naţional de diabet zaharat:
100% - 5 puncte;  
Platile realizate in 2018 au fost de 17.662,78 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (17.662,78 mii lei).
4.5. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru Programul naţional de boli endocrine:
100%- 5 puncte;  
Platile realizate in 2018 au fost de 36,26 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (36,26 mii lei).
4.6. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană:
100% - 5 puncte;  
Platile realizate in 2018 au fost de 813,00 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (813,00 mii lei).
4.7. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru Programul naţional de oncologie:
100% - 5 puncte;  
Platile realizate in 2018 au fost de 15.045,37 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (15.045,37 mii lei).

4.8. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru Programul naţional de sănătate mintală:nu este cazul
4.9 Plăţi realizate in 2018 raportat la creditele bugetare deschise in 2018 pentru Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă: nu este cazul
5. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ, din care:
5.1 Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru Programul naţional de diabet zaharat:
100% - 5 puncte;

Platile realizate in 2018 au fost de 2.236,90 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (2.236,90 mii lei).  
5.2. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru Programul naţional de diabet zaharat-pompe insulină şi materiale consumabile:
100% - 5 puncte;

Platile realizate in 2018 au fost de 29,41 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (29,41 mii lei).  
5.3. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru Programul naţional de ortopedie:
100% - 5 puncte;  
Platile realizate in 2018 au fost de 1.164,80 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (1.164,80 mii lei).  
5.4.   Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru Subprogramul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile:nu este cazul
5.5.Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice:nu este cazul.  
5.6. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru Programul naţional de tratament pentru boli rare: nu este cazul
5.7. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru Programul naţional de boli cardiovasculare:nu este cazul
5.8. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru Programul naţional de sănătate mintală:nu este cazul
5.9. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare:nu este cazul
6. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală:
100% - 5 puncte;  
Platile realizate in 2018 au fost de 28.595,58 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (28.595,58 mii lei).  
7. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru dispozitive şi echipamente medicale:
97,66% - 0 puncte;  
Platile realizate in 2018 au fost de 4.048,01 mii lei, reprezentand 97,66% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (4.145,00 mii lei).  
8. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru asistenţa medicală primară - activitate curentă:
100%- 5 puncte;  
Platile realizate in 2018 au fost de 42.623,68 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (42.623,68 mii lei).   
9. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru asistenţa medicală primară acordată prin centrele de permanenţă:
100%- 5 puncte;  
Platile realizate in 2018 au fost de 12.423,96 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (12.423,96 mii lei).   
10.Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru asistenţa medicală pentru specialităţi clinice:
100% - 5 puncte;
Platile realizate in 2018 au fost de 15.845,00 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (15.845,00 mii lei).   
11.Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru asistenţa medicală stomatologică - activitate curentă:
100% - 5 puncte;  
Platile realizate in 2018 au fost de 2.891,00 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (2.891,00 mii lei).   
12. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru plata contravalorii serviciilor stomatologice suportate de personalul contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar:nu este cazul
13.Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice - activitate curentă:
100% - 5 puncte;  

Platile realizate in 2018 au fost de 7.098,00 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (7.098,00 mii lei).     
14.Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice - Subprogramul de monitorizarea a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT: nu este cazul
15. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice - Sume pentru evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c):
100% - 5 puncte;  
Platile realizate in 2018 au fost de 8,98 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (8,98 mii lei).     
16.Plăţi realizatein 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru asistenţa medicală în centrele medicale multifuncţionale - activitate curentă:
99,99% - 5 puncte;  

Platile realizate in 2018 au fost de 542,96 mii lei, reprezentand 99,99% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (543,00 mii lei).       
17. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru plata contravalorii serviciilor medicale din centrele medicale multifuncţionale suportate de personalul contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar: nu este cazul
18.Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru asistenţa medicală pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar:

4,64% - 0 puncte;  

Platile realizate in 2018 au fost de 2,87 mii lei, reprezentand 4,64% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (62 mii lei).       
19.Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru asistenţa medicală în spitale generale - activitate curentă:
100% - 5 puncte;  
Platile realizate in 2018 au fost de 153.035,00 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (153.035,00 mii lei).       
20. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru asistenţa medicală în spitale generale - Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiei acute:nu este cazul
21.Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru asistenţa medicală în spitale generale - Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice:nu este cazul
22. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru asistenţa medicală în spitale generale - Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă:nu este cazul
23.Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătăţii:nu este cazul
24. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru asistenţa medicală - îngrijiri medicale la domiciliu:
100% - 5 puncte;

Platile realizate in 2018 au fost de 405,85 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (405,85 mii lei).         .  
25.Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 pentru prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale:
100% - 5 puncte;  
Platile realizate in 2018 au fost de 9.764,99 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (9.765,00 mii lei).         .  
26.Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 la cheltuielile de administrare şi funcţionare a CAS, din care:
26.1. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 la titlul I - cheltuieli de personal:
99,98% - 5 puncte;  
Platile realizate in 2018 au fost de 4.876,83 mii lei, reprezentand 99,98% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (4.877,72 mii lei).         .  

26.2. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 la cheltuieli materiale:  
- sub 99,70% - 5 puncte.  

Platile realizate in 2018 au fost de 430,22 mii lei, reprezentand 99,70% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (431,50 mii lei).     
26.3. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 la cheltuieli de capital: nu este cazul  
26.4. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 la sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări - Fondul European de Dezvoltare Regională:nu este cazul
26.5.Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in 2018 la sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări - Fondul Social European: nu este cazul
27. Plăţi realizate in 2018 raportate la creditele bugetare deschise in semestrul I 2018 pe total cheltuieli conform titlului IX - Asistenţa socială:
100% - 5 puncte;  .  
Platile realizate in 2018 au fost de 22. 079, 81 mii lei, reprezentand 100% fata de deschiderile de credite aprobate in aceeasi perioada (22. 079, 81 mii lei).     

2. Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă, din care:
1. Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - activitate curentă:
- între 99% şi 100% - 99, 39%: 5 puncte;  
2. Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - medicamente 40% pentru pensionarii cu pensii de până la 900 lei/prevăzute a fi finanţate din veniturile proprii ale M.S. sub formă de transferuri către bugetul F.N.U.A.S.S.:
- între 99% şi 100% - 5 puncte;  
3. Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ:
- între 98% şi 99%: 98, 34% - 2 puncte;.  
4. Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ:
- între 99 şi 100%: 99, 84%%: 5 puncte.  

5. Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală:
- între 98 şi 99%: 98, 05% - 2 puncte; 
6. Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru dispozitive şi echipamente medicale:

- sub 98%: - 93, 53%: 0 puncte.  

7. Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru asistenţa medicală primară - activitate curentă:
- sub 98%: - 97, 80 %: 0 puncte.  
8. Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru asistenţa medicală primară acordată prin centrele de permanenţă:
- între 99 şi 100%: 99, 01% - 5 puncte.
9. Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru specialităţi clinice:
- sub 98%: 96, 53% - 0 puncte.
10. Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru asistenţa medicală stomatologică:
- între 99 şi 100%: 99, 76% - 5 puncte;
11. Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru specialităţi paraclinice - activitate curentă:
- între 99 şi 100% : - 99, 74% %: 5 puncte;  
12.   Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru servicii asigurate în ambulatoriu în cadrul programelor naţionale de sănătate curative: 98, 34% % medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în cadrul programelor de sănătate:
- între 98 şi 99%: 98, 34% - 2 puncte;

13.   Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru asistenţa medicală în centrele medicale multifuncţionale:
- între 99 şi 100%: 99, 91 % - 5 puncte;  
14.   Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar: nu este cazul.
15.   Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru asistenţa medicală în spitale generale - activitate curentă:
- între 99 şi 100%: 99, 94% - 5 puncte; 

16.   Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru servicii asigurate în unităţi sanitare cu paturi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative: nu este cazul.
17.   Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătăţii: nu este cazul.
18.   Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru asistenţa medicală - îngrijiri medicale la domiciliu:
- între 98 şi 99%: 98, 67% - 2 puncte (decizii emise în limita creditelor de angajament)

19.   Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale: 100% - 5 puncte;  
20.   Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru cheltuieli de capital: nu este cazul.
21.   Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări - Fondul European de Dezvoltare Regională: nu este cazul.
22.   Creditele de angajament realizate la 31. 12. 2018 raportate la creditele de angajament aprobate în aceeași perioadă pentru sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări - Fondul Social European: nu este cazul.
3. Credite de angajament contractate peste cele aprobate pe trimestre pe orice domeniu de asistenţă medicală*):
- încadrare în creditele de angajament aprobate - 5 puncte.  
4. Evaluarea corectă şi reală a datelor solicitate, precum şi transmiterea la termen a acestora privind fundamentarea proiectului de buget al F.N.U.A.S.S. şi proiectului de rectificare a bugetului F.N.U.A.S.S. în raport cu indicatorii macroeconomici comunicaţi de CNAS prin scrisoarea-cadru, precum şi contul de execuţie lunar/trimestrial/anual al F.N.U.A.S.S.:
a) evaluarea corectă şi reală - 5 puncte;  

5. Monitorizarea gestiunii curente a resurselor umane şi a funcţiilor publice:  
a) actualizarea şi corectitudinea datelor în portalul de management al funcţiilor publice şi funcţionarilor publici:  
- peste 99% - 5 puncte;  
b) neconcordanţe în portalul de management faţă de structura existentă:  
- neconcordanţe sub 5% - 5 puncte;  
6.   Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi transmise către CNAS formularele europene E125 RO, E127 RO, precum şi alte situaţii solicitate în domeniul relaţiilor internaţionale:
a) pentru formularele europene E125 RO, E127 RO:  
- în termen - 5 puncte;  
b) alte situaţii solicitate în domeniul relaţiilor internaţionale:  
- respectarea termenului de raportare - 5 puncte;  
7.   Ponderea formularelor europene E125 RO, E127 RO, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăţilor externe returnate de CNAS din totalul celor transmise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare:
- sub 5%-5 puncte;  
8.   Ponderea formularelor E125, E127 sau similare, emise de instituţiile competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, prelucrate la nivelul casei de asigurări de sănătate (având ca rezultat întocmirea de solicitări pentru acordare de prevedere bugetară sau contestarea acestora, precum şi transmiterea acestora la CNAS), din totalul formularelor transmise de CNAS pe parcursul unui an calendaristic:
- 71%-100% - 5 puncte;  
9. Respectarea formatului standardizat (atât a celui pe hârtie, cât şi a celui electronic) stabilit prin   Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin circularele transmise de CNAS pentru toate documentele întocmite şi transmise de CAS în vederea rambursării şi recuperării cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii:
- respectarea formatului standardizat - 5 puncte;  
10. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru prestaţii acordate în baza <LLNK 12014 304 20 301 0 33>Hotărârii Guvernului nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră: nu a fost cazul în 2017

11. Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi transmise solicitările pentru acordare de prevedere bugetară:

- în termen - 5 puncte;
12.   Ponderea solicitărilor pentru acordare de prevedere bugetară, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare:

- sub 5% - 5 puncte.

13.   Transmiterea de date neconcordante între CNAS, instanţele judecătoreşti sau partea adversă a CNAS, în dosarele în care CNAS este parte:
- 0 - 5 puncte;  
14. Număr de litigii pierdute prin Comisia de arbitraj:  
- 0 - 5 puncte;  
15. Respectarea termenelor de transmitere a documentelor către CNAS, în vederea elaborării proiectelor de acte normative:  
- în termen - 5 puncte;  
16. Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamente şi licenţe IT:

- da - 5 puncte;

17.   Monitorizarea concordanţei datelor referitoare la patrimoniul aferent imobilelor (construcţii/terenuri) aflate în administrarea/proprietatea CAS, date ce vizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului în extrasele de carte funciară, precum şi valoarea de inventar a acestora:

- concordanţa datelor - 5 puncte;

18. Monitorizarea procesului de reevaluare a activelor fixe corporale în conformitate cu prevederile <LLNK 12003 81130 301 0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin <LLNK 12003 493 10 201 0 18>Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin <LLNK 12008 3471 503301 0 58>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008, cu completările ulterioare:

- reevaluarea activelor fixe corporale - 5 puncte;

19.   Monitorizarea demersurilor legale privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului şi/sau actualizarea documentaţiei cadastrale şi a extraselor de carte funciară aferente, după caz, demersuri ce urmează să se întreprindă în termen de 5 zile de la data producerii oricăror modificări cantitative/valorice asupra patrimoniului aferent imobilelor aflate în administrarea/proprietatea CAS:

- actualizarea inventarului centralizat - 5 puncte;

20. Respectarea obligaţiilor legale cu privire la politicile de securitate şi confidenţialitate a datelor, precum şi a Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare:
- da - 5 puncte;  
21. Respectarea obligaţiei CAS de a asigura informarea asiguraţilor conform prevederilor legale:

- da - 5 puncte;

22.   Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS - un chestionar pe semestru:

- 50 – 100% - 5 puncte
23.   Monitorizarea numărului de unităţi sanitare cu paturi şi centre de dializă aflate în relaţie contractuală cu CAS privind raportarea electronică în PIAS a consumului de medicamente prin farmaciile cu circuit închis:
- între 99% şi 100% - 5 puncte;  
24.   Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor statistice trimestriale privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceştia:
- respectarea termenului de raportare - 5 puncte;  
25.   Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative:
- respectarea termenului de raportare - 5 puncte; 
26.   Respectarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări, ordinea tabelelor):
- respectarea tuturor machetelor - 5 puncte;  
27.   Corectitudinea datelor din machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative:
- corectitudinea datelor din machetele pentru toate programele naţionale de sănătate curative - 5 puncte;  
28.   Concordanţa indicatorilor specifici raportaţi în machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative şi datele existente în SIUI:
- concordanţă pentru toate programele/subprogramele naţionale de sănătate curative - 5 puncte;  
INDICATOR GENERAL  
3. Competenţă şi răspundere decizională  
-   Capacitatea de a lua hotărâri rapid şi cu simţ de răspundere pentru realizarea corectă şi la timp a tuturor atribuţiilor ce revin preşedintelui-director general asumate prin programul de management
- Respectarea termenelor stabilite prin lege sau de către conducerea CNAS pentru:  
● realizarea atribuţiilor;  
● respectarea îndrumărilor metodologice de lucru stabilite de CNAS;
●   respectarea legalităţii în exercitarea funcţiei de preşedinte-director general, precum şi în exercitarea activităţii personalului din subordine.
PONDERE: 10%  
Indicatori specifici  
1.   Respectarea cerinţelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcţiile de specialitate referitoare la:
1.1. corectitudinea conţinutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări):  
- respectarea tuturor cerinţelor - 5 puncte;  
1.2. respectarea termenelor de raportare:  
- respectarea termenelor de raportare - 5 puncte;  
2.   Gradul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, cu termene de implementare în perioada de raportare:
- 100% - 5 puncte;  
3. Tipul de calificativ acordat, ca urmare a misiunii de audit desfăşurate de Direcţia audit public intern (DAPI), pentru fiecare din obiectivele urmărite, conform raportului de audit intern finalizat în perioada de raportare*): in sem I 2018 nu am avut misiune de audit din partea DAPI din CNAS.

4. Nivelul de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul CAS:

- 100% - 5 puncte;

5. Registrul riscurilor:

- identificarea riscurilor şi aprobare/actualizarea registrului riscurilor - 5 puncte;

INDICATOR GENERAL  
4. Corectitudine şi loialitate:  
- relaţia cu CNAS;  
- relaţia cu asiguraţii;  
- relaţia cu furnizorii;  
- relaţia cu media;  
- relaţia cu alţi parteneri din sistem;  
- relaţia cu subalternii;  
- utilizarea întregii capacităţi pentru realizarea atribuţiilor CAS.  
PONDERE 5%  
Indicatori specifici  
1. Management proactiv în domeniul relaţiilor publice  
1.1. Analiză imagine:  
- pozitivă - 5 puncte;  
1.2.   Ponderea articolelor pozitive în totalul apariţiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări de sănătate şi informării asiguraţilor:
articole pozitiv-informative - peste 60% - 72%: 5 puncte;  
2. Situaţia lunară privind petiţiile, audienţele şi apelurile TelVerde înregistrate şi la care s-a transmis răspunsul la CAS:  
- transmis în termen - 5 puncte;  
3. Cuantificarea trimestrială a evenimentelor media (conferinţe de presă, apariţii în direct la TV şi radio local):  
4-6 evenimente - 5 puncte;  
4.   Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi actualizare pe site-ul CAS a tuturor informaţiilor conform prevederilor contractului-cadru şi normelor:
- da - 5 puncte;  
5. Organizarea lunară a şedinţelor de consiliu de administraţie:  
- cel puţin o şedinţa pe lună - 5 puncte;  
 

III. PREZENTAREA PROBLEMELOR INTAMPINATE IN PERIOADA DE EVALUARE, PROPUNERI, PLAN DE MASURI

 

Principalele probleme identificate in perioada evaluata:

 

 1. Identificarea de prescriptii medicale, consultatii si/sau servicii medicale acordate fara respectarea prevederilor legale in vigoare;

 2. Monitorizarea respectarii obligatiei contractuale privind incarcarea in PIAS de catre furnizori a prescriptiilor medicale acordate off-line;

 3. Monitorizarea respectarii obligatiei contractuale privind raportarea on-line;

 4. Procesarea documentelor in vederea efectuarii deconturilor pentru prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale remise institutiei noastre spre solutionare (intocmire solicitari de acordare prevedere bugetara si ulterior a cererilor de plati externe);

 5. Functionarea defectuoasa a SIUI, situatie reclamata atat de catre furnizori cat si de functionarii care exploateaza modulele aplicatiei informatice;

 6. Lipsa spatiului de arhivare a documentelor create in cadrul CAS Neamt;

 7. Existenta unor debite greu de recuperat reprezentand contravaloarea serviciilor medicale de care au beneficiat persoanele in tarile membre UE si care, in perioada de valabilitate a cardului european, nu mai erau asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania.

 8. Probleme legate de desfășurarea activității medicului de familie înlocuitor; SIUI nu împiedică eliberarea eronată a documentelor medicale cu utilizarea parafei medicului înlocuit în locul celei a medicului înlocuitor, așa cum prevad actele normative în vigoare.

 

Propuneri si solutii pentru rezolvarea problemelor intampinate si pentru imbunatatirea activitatii manageriale si eficientizarea activitatii:

 

 1. Realizarea de intersectii de baze de date pentru identificarea furnizorilor care au acordat prescriptii medicale, consultatii si servicii medicale fara respectarea legislatiei in vigoare, stabilirea valorilor estimate de recuperat;

 2. Emiterea deciziilor prin care s-au stabilit planuri de masuri in vederea recuperarii eventualelor sume decontate nejustificat, rezultate din intersectia bazelor de date;

 3. Solicitarea de la furnizori a unor documente suplimentare pentru situatiile identificate aferente anului 2018 si care sa justifice prescriptiile medicale emise, consultatiile si /sau serviciile acordate;

 4. Intocmirea de notificari catre furnizorii care nu mai sunt in relatie contractuala cu CAS Neamt, care nu au respectat prevederile legale referitoare la acordarea de servicii medicale si precrierea de medicamente, in vederea recuperarii debitelor stabilite de comisiile de lucru;

 5. Recuperarea debitelor stabilite pe categorii de furnizori;

 6. Organizarea de intalniri cu furnizorii de servicii medicale pentru prelucrarea legislatiei specifice, modificarilor legislative si a noutatilor legislative cu incidenta asupra sistemului de asigurari sociale de sanatate precum si a necesitatii respectarii obligatiilor contractuale;

 7. Aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea obligatiei contractuale de incarcare de catre furnizori in PIAS a prescriptiilor emise off-line;

 8. Aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea obligatiilor contractuale de raportare on-line;

 9. Actualizarea procedurilor operationale pentru activitatile functionale ale institutiei;

 10. Respectarea nomenclatorului arhivistic si a termenelor de pastrare a unitatilor arhivistice create;

 11. Actualizarea protocoalelor incheiate cu unitatile sanitare cu paturi cu privire la serviciile medicale spitalicesti acordate cazurilor inregistrate ca agresiuni, vatamari, conform Legii nr.95/2006;

 12. Intocmirea in termen a solicitarilor de acordare prevedere bugetara pentru formularele europene transmise spre competenta solutionare;

 13. Realizarea de materiale informative pentru asigurati cu privire la drepturile si obligatiile acestora;

 14. Aplicarea tuturor demersurilor legale de recuperare a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor medicale de care au beneficiat persoanele in tarile membre UE si care, in perioada de valabilitate a cardului european, nu mai erau asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania. S-au identificat cazuri de imposibilitate a recuperarii debitelor constituite ( persoane decedate, lipsa bunurilor inregistrate pe numele debitorului);

 15. Actualizarea permanenta a Registrului unic de evidenta a asiguratilor in sistemul informatic unic integrat, prin urmatoarele activitati:

  1. completarea bazelor de date pe baza informatiilor primite prin protocoalele incheiate la nivel local cu institutiile abilitate;

  2. actualizarea si gestionarea datelor din Registrul unic de evidenta a asiguratilor;

  3. monitorizarea si raportarea lunara a situatiei asiguratilor de catre CAS Neamt catre CNAS si centralizarea datelor astfel raportate la nivelul Directiei suport sisteme informatice din cadrul CNAS;

  4. preluarea in SIUI a incasarilor pentru contributii de asigurari de sanatate pe CNP comunicate prin CNAS de ANAF;

  5. actualizarea protocoalelor incheiate la nivel local cu institutiile abilitate, conform modificarilor legislative survenite;

 16. Intensificarea actiunilor de control la furnizori in cadrul relatiilor contractuale pe toate domeniile de asistenta medicala, conform prevederilor legale in vigoare.

 17. Sesizarea la CNAS- directia de specialitate pentru solutionare, cu privire la nefunctionalitatea modului de ordonantare de plata din SIUI pentru unele domenii de asistență medicală;

 18. Organizarea de catre CNAS a cursurilor de pregatire profesionala a functionarilor publici, avand in vedere modificarile legislative frecvente din sistemul de asigurari sociale de sanatate si abordarea unitara a problemelor specifice in scopul eficientizarii activitatii;

 

 

Preșdinte-director general,

Jr. Elena Nadia Harpa