În vederea facilitării accesului asiguraților CAS Neamț la serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu, în conformitate cu prevederile stipulate în Hotărârea Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum și în Normele metodologice de aplicare a acestei hotărâri în anul 2018, aprobate prin Ordinul MS/ CNAS nr. 397/836/2018, atenționăm toți furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu aflați în relație contractuală cu instituția noastră cu privire la următoarele aspecte:

 

     Potrivit prevederilor art.6 alin.1 teza finală din Anexa nr.31 la Normele metodologice sus-menționate, termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii recomandării, fără a lua în calcul ziua în care a fost emisă recomandarea. Termenul în care asiguratul are obligația de a se prezenta la casa de asigurări de sănătate - pentru certificarea numărului de zile de îngrijire și la furnizorul de îngrijiri la domiciliu este de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii recomandării. În termenul de valabilitate al recomandării furnizorul are obligația să înceapă acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu. În situația în care acordarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu nu începe în termenul de valabilitate al recomandării, este necesară obținerea unei noi recomandări, dacă starea de sănătate a asiguratului impune aceasta.” De asemenea, prevederile art. 4 alin.4 din aceeași anexă atipulează următoarele: ”Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu, dacă este cazul, în termenul de valabilitate de 30 de zile calendaristice al recomandării.

 

     În consecință, furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu au obligația legală de a începe acordarea acestor servicii medicale către asigurații care li se adresează, în termenul de valabilitate al recomandărilor medicale de 30 de zile calendaristice de la data emiterii respectivelor recomandări. De asemenea, în cazul în care furnizorul întocmește liste de prioritate, acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu către asigurații cuprinși în respectivele liste ar trebui să înceapă în același termen de 30 de zile în care sunt valabile recomandările medicale, în caz contrar asigurații fiind nevoiți să obțină noi recomandări din partea medicilor prescriptori. Având în vedere starea de sănătate precară a acestor persoane care au nevoie de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu, nu este de dorit o perioadă prea lungă de așteptare pentru furnizarea acestor servicii.

 

     Prin urmare, rugăm toți furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu aflați în relație contractuală cu CAS Neamț să respecte prevederile legale în vigoare, precum și prevederile contractuale asumate, și să acorde cu celeritate serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu către asigurații care li se adresează, astfel încât aceștia să beneficieze de serviciile medicale necesare, în termenul de valabilitate al recomandărilor primite din partea medicilor prescriptori.