Furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Neamţ au obligaţia legală şi contractuală să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale şi să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate (conform dispoziţiilor cap. V „Obligaţiile părţilor”, lit. B „Obligaţiile furnizorului de servicii medicale”, art. 7, lit. m) şi r) din contractul încheiat cu instituţia noastră).

Aceste obligaţii legale şi contractuale sunt în concordanţă cu aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, a Regulamentului 1408/ 71 privind aplicarea sistemelor de asigurari sociale salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi familiilor acestora care se deplasează in cadrul Comunităţii şi Regulamentului 574/72, a Ordinului CNAS nr. 592 /2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 şi a Ordinului CNAS nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte şi în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

 

Raportarea lunară către CAS Neamţ a activităţii se face potrivit desfăşurătoarelor privind activităţile realizate, separat atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic pentru cetăţenii titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate / beneficiari ai formularelor europeane emise in baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în caz contrar fiind aplicabile sancţiuni conform dispoziţiilor cap. VI „Modalităţi de plată”, art. 9 (4) din contractul încheiat cu CAS Neamţ.

 

Pentru evitarea unor situaţii de acest gen, servicile medicale acordate pentru cetăţenii statelor membre UE, conform dispoziţiilor legale de mai sus si a Ordinului nr.881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale si medicamente-formulare unice pe tara, fara regim special, vor fi raportate distinct cu următoarele date:

 

De asemenenea, la raportarea serviciilor medicale respective se vor ataşa următoarele documente:

 

- Copie lizibila Card European de Asigurari de Sănătate fata/verso) sau copie a formularului european depus;

- Copie dupa documentul de identitate care atesta reşedinţa cu adresa exactă: localitatea, strada, ţara;