În vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și asigurării
accesului asiguraților la medicamentele inovative ce fac obiectul
contractelor cost-volum și cost-volum-rezultat, inclusiv pentru cele 18 DCIuri
incluse condiționat prin dispozițile HG nr. 315/ 2020 privind modificarea
și completarea anexei la HG nr. 720/ 2008 pentru aprobarea Listei
cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare
medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie
personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale
de sănătate, precum și denumirile commune internaționale corespunzătoare
medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
ce intră în vigoare la data de 01. 06. 2020, anexat la prezentul vă aducem la
cunoștință situția actualizată a contractelor Cost-Volum și Cost–Volum–
Rezultat încheiate între CNAS și DAPP/ reprezentanții legali ai acestora,
pentru medicamentele ce fac obiectul acestora.

 

Fișiere atașate

4731_situatie_contracte_cost_volum_tabel.pdf 4731_situatie_contracte_cost_volum.pdf