În urma sesizărilor asiguraților referitoare la faptul că unii medici de familie solicită plata pentru eliberarea adeverințelor medicale necesare înscrierii copiilor în colectivitate, reamintim furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară aflați în relație contractuală cu CAS Neamț că potrivit dispozițiilor art. 1 lit. e) din Anexa nr. 2 la Ordinul comun MS/ CNAS snr. 397/ 836/ 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare, activitățile de suport prevăzute la pct. 1.5, lit. B ”Pachetul de servicii de bază în asistența medicală primară” din Anexa 1 la același ordin, sunt incluse în plata ”per capita”.