Vă informăm cu privire la faptul că, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.7/08.02.2021, publicată în M.O. nr.134/09.02.2021, a fost modificată și completată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, după cum urmează:

 

Personalul medico-sanitar din centrele de vaccinare, organizate de unităţile sanitare sau de către autorităţile administraţiei publice locale, după caz, are obligaţia să efectueze procesul de vaccinare cu respectarea programării în platforma naţională Rovaccinare, conform fiecărei etape, astfel cum sunt ele stabilite în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare. "(art.1 alin.6^1 din O.U.G. nr.3/2021 modificat și completat).

Medicul de familie, medicul curant şi operatorul de call center au obligaţia să programeze grupele populaţionale prioritare în platforma naţională Rovaccinare, conform fiecărei etape, astfel cum sunt ele stabilite în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare. (art.1 alin.10 din O.U.G. nr.3/2021 modificat și completat).

Medicii de familie cu liste proprii, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării şi raportării reacţiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii, beneficiază de un tarif pe serviciu după cum urmează:

a) pentru primii 50% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 30 lei/serviciu;

b) peste pragul de 50,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu;

c) peste pragul de 60,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 60 lei/serviciu. (art.3 alin.2 din O.U.G. nr.3/2021 modificat și completat).

Tarifele sus-menționate sunt aplicabile exclusiv pentru serviciile acordate persoanelor de pe lista medicilor de familie, înscrise de către medicii de familie pe platforma de programare, şi validate ca servicii de vaccinare în Registrul electronic naţional de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, iar pragurile prevăzute la alin. (2) se calculează prin raportare la numărul total de persoane programate şi vaccinate din lista fiecărui medic de familie, indiferent de modalitatea de programare la vaccinare a acestora. (art.3 alin.2 din O.U.G. nr.3/2021 modificat și completat).

 

Plata personalului medico-sanitar şi a registratorilor medicali care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de către unităţile sanitare, inclusiv cele reglementate la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi plata medicilor de familie pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) se fac în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al unităţii sanitare sau al furnizorului de servicii în asistenţă medicală primară, în condiţiile prevăzute prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care se aprobă în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (art.4 alin.1 din O.U.G. nr.3/2021 modificat și completat)

Fondurile necesare pentru plata personalului medico-sanitar şi a registratorilor medicali care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi pentru plata medicilor de familie pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) se asigură din bugetul Ministerului Sănătății, prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza solicitărilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate formulate în acest sens. (art.5 lit.b din O.U.G. nr.3/2021 modificat și completat).

 

Pentru dotarea şi operaţionalizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, în limitele prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 72/2021 privind stabilirea reglementărilor pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (8) şi art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, autorităţile contractante pot achiziţiona materialele şi echipamentele de necesitate imediată prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cu respectarea prevederilor art. 68 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 69 alin. (4) şi art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. (art.7^1 din O.U.G. nr.3/2021 modificat și completat)

Persoanele aparţinând grupelor populaţionale prevăzute în etapele de vaccinare astfel cum sunt ele stabilite în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se programează în platformă şi prin intermediul instituţiilor cu care acestea au raporturi de muncă sau raporturi de serviciu, după caz. (art.12 din O.U.G. nr.3/2021 modificat și completat)

De asemenea, Ordonanța de Urgență nr.7/08.02.2021 reglementează în art.II faptul că personalul medico-sanitar şi registratorii medicali din centrele de vaccinare împotriva COVID-19, precum şi medicii de familie cu liste proprii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate beneficiază de prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, pentru etapele a II-a şi a III-a, și anume:

ART. 3

(1)   Pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 personalul medico-sanitar şi registratorii medicali, cu excepţia personalului delegat sau detaşat, beneficiază de plată pentru timpul efectiv lucrat la un tarif orar diferenţiat în baza contractului de prestări servicii, după cum urmează:

a) 90 lei/oră pentru medici;

b) 45 lei/oră pentru asistenţi medicali;

c) 20 lei/oră pentru registratorii medicali.


(2)   Medicii de familie cu liste proprii, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării şi raportării reacţiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii, beneficiază de un tarif pe serviciu după cum urmează:

a) pentru primii 50% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 30 lei/serviciu;

b) peste pragul de 50,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu;

c) peste pragul de 60,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 60 lei/serviciu.”