În vederea asigurării accesului asiguraților la servicii medicale acordate de medicii de familie, atragem atenția cu privire la interdicția condiționării accesului acestora la servicii medicale acordate la nivelul cabinetului medicilor de familie de prezentarea unui test COVID negativ sau a unei adeverințe care să ateste vaccinarea anti COVID 19.

     De asemenea, accesul la servicii medicale nu trebuie restricționat pentru acordarea de consultații medicale și eliberarea de prescripții medicale, asigurații neputând fi obligați să aștepte în afara cabinetelor medicilor de familie pentru a li se elibera prescripții medicale, în condițiile în care aceștia nu beneficiază de consultație medicală din partea medicilor de familie, asiguraților solicitându-li-se doar predarea cardului național de asigurări de sănătate, și după caz, precizarea medicamentelor ce doresc a fi prescrise.

     Săvârșirea abaterilor de mai sus constituie încălcarea dispozițiilor art. 7 lit. a), f) și g) din HG nr. 140/ 2018 (referitoare la obligațiile furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu CAS Neamț), dar și ale art. 243 (1) și art. 245 (3) din același act normativ - dispoziții legale aplicabile până la data de 31 martie 2021 în contextul epidemiei cu virusul SARS-COV-2, care prevăd următoarele:

     - consultaţiile medicale la distanţă acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, se acordă şi se validează fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia, prevăzute la art. 223 alin. (1)-(1^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Consultaţiile la distanţă sunt considerate consultaţii acordate în regim off-line şi se supun reglementărilor aplicabile acestora prevăzute de prezenta hotărâre şi normele sale de aplicare;

     - consultaţiile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale pot fi acordate şi la distanţă, acestea putând fi acordate atât de medicii de familie, cât şi de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, inclusiv medicină fizică şi de reabilitare, şi pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultaţii/oră.