A. În urma apariției Ordinului comun MS/ CNAS nr. 1667/ 813/ 2021 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1  şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021  pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice  privind implementarea acestora, în secțiunea ”Informații pentru furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele aprobate prin ordinul sus amintit, respectiv un număr de 11 protocoale terapeutice.

În SIUI se regăsesc schemele terapeutice noi aferente formularelor L002G pentru medicamentul (DCI) nou inclus condiționat în sublista C secțiunea C2 – PNS 4 din HG nr. 720/ 2008, respectiv Cladribinum (schema L002GH.12).

În vederea prescrierii acestui medicament, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI.

 

B. În concordanță cu protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/ CNAS nr. 1667/ 813/ 2021, în cadrul regulii PHM 238 – Circuit deschis, au fost implementate, la nivel de eroare, atât la prescriere cât și la eliberare, următoarele condiții:

DCI DABIGATRANUM ETEXILATUM SUBLISTA B

- pe Rp de tip E, se poate prescrie/ elibera doar concentrația de 110 mg, pe codul de diagnostic 638; număr maxim de zile de prescriere 10, iar maxim de UT prescrise/eliberate – 20;

- pe Rp de tip EV, se poate prescrie/ elibera doar concentrația de 110 mg, pe codul de diagnostic 486;

DCI EDOXABANUM SUBLISTA B

Ținând cont de necesitatea respectării schemelor terapeutice stabilite prin protocoalele terapeutice ce constituie baza de prescriere și monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraților pe bază de prescripție medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în vederea prescrierii acestor medicamente aveți obligația actualizării nomenclatoarelor din SIUI.