Prin prezenta vă informăm cu privire la faptul că, în concordanță cu protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr.564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.720/2008 și a normelor metodologice privind implementarea acestora, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul regulii PHM 238 – Circuit închis, a fost eliminată următoarea condiție: ”DCI ATEZOLIZUMAB se va elibera pe PNS 3 (ONCOLOGIE) cod indicator ONCO_C_ACN doar pe cod de diagnostic 140” în acord cu prevederile protocolului terapeutic L01XC32 actualizat prin Ordinul MS/CNAS nr.1098/647/2021. Pe acest cod de indicator se poate elibera și raporta consumul pentru DCI Atezolizumab pentru indicații aferente includerilor necondiționate în Lista aprobată prn H.G. nr.720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de codul de diagnostic utilizat, conform clasificării internaționale a maladiilor revizia a-10-a, varianta 999 coduri de boală, respectiv:

1. monoterapie pentru tratamentul carcinomului urotelial (CU) local avansat sau metastazat, la pacieți adulți;

2. în asociere cu săruri de platină (carboplatin sau cisplatin) și etoposide, pentru tratamentul de linia întâi al neoplasmului bronho-pulmonar cu cellule mici în stadium extins (extensive –stage small cell lung cancer, ES-SCLC), la pacienți adulți.

Conform adresei Ministerului Sănătății nr.DGAMMUPSP 1489/08.09.2021, pentru indicația ES-SCLC, Comisia de Oncologie a Ministerului Sănătății recomandă utilizare la prescriere, eliberare și raportare a codului de diagnostic 114 (conform clasificării internaționale a maladiilor revizia a-10-a, varianta 999 coduri de boală), exclusiv în scopul identificării și raportării pacienților efectiv tratați pe această indicație.