În perioada 22 - 26. 10. 2021 la sediul CAS Neamț se desfășoară procesul de contractare pentru furnizorii de servicii medicale consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat.

Acestora li se fac aplicabile dispozițiilor art. 196 din HG nr. 696/ 2021 – Contractul Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, conform bugetului aprobat.

Pentru buna desfășurare a procesului de contractare amintit, în perioada precizată furnizorii interesați vor depune documentele prevăzute în opisul anexat.

 

 

 

Documente necesare încheierii contractului de furnizare de servicii transport medical neasistat și consultații de urgență la domiciliu 2021

 

OPIS

 

1. Cererea /solicitarea pentru intrare în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate

2. Contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă,potrivit legii;

3. Codul de înregistrare fiscală – codul unic de înregistrare;

4. Certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor medicale de la Direcția de Sănătate Publică;

5. Dovada asigurării de răspundere civilă pentru furnizor, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului ;

6. Dovada de evaluare a furnizorului (NU ESTE CAZUL);

7. Lista asumată prin semnătura electronică, cu personalul de specialitate angajat care intră sub incidența contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate și care îşi desfăşoară activitatea în mod legal la furnizor, precum și programul de lucru al acestuia, conform modelului prevăzut în norme. Lista cuprinde informații necesare incheierii contractului.

8. Lista cu tipurile de mijloace specifice de intervenție din dotare;

9. Autorizația de funcționare emisă de Direcția de Sănătate Publică;

10. Actul de înființare/organizare în concordanță cu tipurile de activități pe care le desfășoară furnizorul;

11. Avize de utilizare sau buletine de verificare periodică pentru dispozitivele medicale din dotare;

12. Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic care își desfășoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege și care funcționează sub incidența contractului, valabil la data încheierii contractului şi reînnoit pe toată perioada derulării contractului

13. Certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

14. Dovada de acreditare sau de înscriere în procesul de acreditare a furnizorului, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului

 

NOTĂ:

Documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

Documentele solicitate în procesul de contractare vor fi transmise la adresa de e-mail: spitale@casnt.ro.

Persoana de contact: cons. Anișoara Vidu, tel. 0233 230612.

 

Vă rugăm să respectați ordinea depunerii documentelor conform prezentului opis.