Pentru buna derulare a relațiilor contractuale pe care le aveți cu instituția noastră, vă aducem la cunoștință, în vederea punerii în aplicare, că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 1097/ 15. 11. 2022 a fost publicat Ordinul comun MS/ CNAS nr. 3.335/ 868/ 2022 pentru modificarea anexelor nr. 38, 39, 39 B, 39 C, 39 D şi 40 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022.

 


PDF