În vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și asigurării accesului asiguraților la medicamente, informăm medicii prescriptori și furnizorii de medicamente aflați în relație contractuală cu CAS Neamț că prin Ordinul CNAS nr. 774/ 2024 (publicat în Monitorul Oficial nr. 623 și 623 bis din 02. 07. 2024, a fost modificată și completată Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate.

           Prin actul normativ menționat a fost modificat un formular specific și au fost introduse șase noi formulare specifice pentru medicamentele cu DCI.

          Totodată au fost introduse în PIAS schemele terapeutice aferente noilor formulare.

          În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI.

          Pe site-ul CAS NEAMȚ, www.casnt.ro, în secțiunea ”Informații și anunțuri pentru medicii prescriptori” se află postat comunicatul CNAS nr. DG 4770/ 04. 07. 2024.

PDF