IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE

 

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 442/290/2019  pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 și pentru prorogarea unor termene, contractele încheiate de Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se prelungesc, prin acte adiționale, până la data de 30.06.2019.

Actele aditionale se încheie pentru lunile aprilie – iunie 2019, acte adiționale la contractele derulate în anul 2018 – pentru prelungirea termenului de derulare a relațiilor contractuale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, în vederea asigurării continuității acordării asistenței medicale, cu îndeplinirea tuturor condițiilor privind relațiile contractuale dintre CAS Sălaj și aceștia (documente, condiții de eligibilitate, etc.).

Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale de prelungire sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale (H.G.nr.140/2018 și Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr.140/2018, cu modificările și completările ulterioare).

      Contractarea și decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și a dispozitivelor medicale contractate în lunile aprilie – iunie 2019 prin acte adiționale la contractele derulate în anul 2018 se vor face din sumele alocate pe domeniile de asistență medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2019.

 

 

CONDUCEREA CAS SĂLAJ