Către,        
                                FURNIZORII DE  SERVICII MEDICALE
                                          Ȋn atenția medicilor prescriptori

                                FURNIZORII DE  SERVICII FARMACEUTICE
                                          Ȋn atenția reprezentantului legal

 

 Urmare adresei CNAS nr. DG 301/01.02.2018, înregistrată la CAS Sibiu cu nr. 2673/02.02.2018, vă aducem la cunostință modificări ce vor fi implementate în PIAS referitoare la prescrierea şi eliberarea medicamentelor, cu şi fără contribuţie personală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate începând cu 01.02.2018.

1. Se reintroduce regula PHM 256 – „asiguratul nu are dosar special de tratament aprobat”

 Regula va funcţiona pentru o perioadă de minim 2 luni la nivel de avertizare atât la prescriere cât  şi la eliberare şi verifică existenţa unui formular specific (cu schema terapeutică asociată formularului) transmis şi confirmat în PIAS pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în  lista aprobată prin HG 720/200,8 cu modificările și completările ulterioare, aferente următoarelor categorii de boli/PNS : G4 şi G7 ( exclusiv medicamentele fără interferon notate cu (**)1β); G22, G29, G31B, G31C, G31D, G31E, G31F, PNS 3, PNS 6.21, PNS 6.22, PNS 6.23.

Iniţierea şi continuarea tratamentului specific unor afecţiuni cu medicamente notate cu cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în lista  aprobată prin HG 720/2008, cu modificările și completările pentru care nu sunt aprobate Formulare Specifice prin  Ordinul CNAS nr.141/2017, cu modificările și completările ulterioare, se realizează cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru toate situaţiile de avertizare ale regulii PHM 256, medicii prescriptori au obligaţia de a verifica concordanţa informaţiilor transmise şi confirmate în PIAS cu cele înregistrate în formularul specific pe suport hârtie  şi de a sesiza eventualele disfuncţionalităţi casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale  sau pe suport SIUI ( suport.siui@casan.ro).

Reamintim furnizorilor de servicii medicale că au obligaţia prescrierii corecte a medicamentelor notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β, pentru care sunt aprobate formulare specifice prin  Ordinul CNAS nr.141/2017, cu modificările și completările ulterioare, în concordanţă cu metodologia de transmitere în PIAS a formulare specifice din anexa 2 la ordin.

Formularele specifice pot fi consultate şi descărcate de medicii prescriptori de pe pagina web a CNAS : www.cnas.ro, secţiunea “Informaţii pentru furnizori -medicamente-formulare specifice”.

2. Având în vedere modificarea denumirii DCI-ului “IDEBENONUN” în lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă în cadrul PNS, aprobată prin Ordinul MS/CNAS nr. 178/354/2018, în SIUI a fost închisă schema terapeutică N06BX13 “Neuropatie optică ereditară Leber” aferentă formularului specific şi a fost deschisă începând cu 01.02.2018,  schema terapeutică N06BX13.1 “IDEBENONUM” aferentă noului formular specific.

  În acest sens pentru pacienţii pentru care tratamentul cu IDEBENONUM s-a iniţiat în perioada 01.12.2017- 31.01.2018,  în baza schemei terapeutice N06BX13 “Neuropatie optică ereditară Leber”, aferentă formularului specific N06BX13, la prima vizită a pacientului în vederea evaluării şi prescrierii tratamentului specific, fără a modifica formularul specific pe suport hârtie ce a stat la baza iniţierii tratamentului cu IDEBENONUM, medical curant va transmite în PIAS:
- întreruperea formularului specific N06BX13 pe schema terapeutică N06BX13“Neuropatie optică ereditară Leber”;
- transmiterea şi confirmarea formularului specific N06BX13 pe schema terapeutică N06BX13.1 “IDEBENONUM” cu tip de evaluare “iniţiere” şi menţinerea datei de sfârşit a tratamentului înscris de medic pe formularul specific pe suport hârtie.

  Nerespectarea acestei proceduri de corecţie în PIAS va conducere la emiterea avertismentului PHM 256 la fiecare prescripţie medicală, iar în cazul în care regula PHM 256 va fi trecută la nivel de eroare în imposibilitatea emiterii prescripţiei medicale cu DCI-ul cu IDEBENONUM.

 Vă rugăm să luaţi toate măsurile în vederea evitării disfunţionalităţilor de prescriere şi asigurării accesului asiguraţilor la  tratament.

 

Cu stimă,

Președinte – Director General
Jr. Vasile Spinean

 

Fișiere atașate

Informare furnizori reintroducere regula PHM 256 pentru medicamente cu formulare specifice_ 01.02.2.doc Informare furnizori reintroducere regula PHM 256.pdf