IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

 

Avand in vedere :

- prevederile art. 196 din Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor nationale de sanatate,

Casa de Asigurari de Sănătate Sibiu, anunță deschiderea unei sesiuni de contractare în  perioada 13.04.2022 – 29.04.2022, cu:

- furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, furnizorii de servicii medicale de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice și servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară,

- unități de specialitate pentru programele naționale de sănătate curative.

 

 

Procesul de contractare se derulează pe parcursul lunii  aprilie  2022 desfășurându-se după urmatorul calendar:

 

  1. Transmiterea documentelor in vederea contractarii: 13.04.2022 – 15.04.2022, pana la ora 16,30.
  2. Verificarea documentelor: 18.04.2022 – 19.04.2022
  3. Afișarea listei cu dosarele respinse: 20.04.2022, pana la ora 12,00, prin afisare pe site-ul www.cassb.ro.
  4. Depunerea contestatiilor: 20.04.2022între orele 12,00 – 16,00.
  5. Afisarea solutionarii contestatiilor se va face pe pagina web a institutiei, www.cassb.ro si la avizierul institutiei in data de 21.04.2022, pana la ora 16,30.
  6. Negocierea clauzelor suplimentare și încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale: 26.04.2022 – 29.04.2022.

 

                Documentele necesare incheierii contractelor se transmit in format electronic, asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului.