Avand in vedere:

 

1. În vederea asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale pentru lunile ianuarie – martie 2023, C.A.S. Sibiu încheie acte adiţionale la contractele aflate în vigoare la 31.12.2022, pentru furnizarea de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, privind prelungirea valabilităţii acestora până la data de 31.03.2023, cu condiţia  îndeplinirii de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate şi aceştia (documente, condiţii de eligibilitate, etc.).

 

2. Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute de actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale (HG nr. 696 /2021, cu modificarile si completarile ulterioare si  Ordinul MS/CNAS nr.1068/627/2021, cu modificarile si completarile ulterioare).

3. Decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale, contractate pentru trimestrul I al anului 2023 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2022 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii, se va face din sumele stabilite pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2023.

 

4. Actul adiţional incheiat cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, inclusiv cu medicii nou-veniţi, aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Sibiu pentru furnizarea de servicii medicale, are ca obiect si contractarea şi decontarea serviciilor medicale acordate persoanelor neasigurate potrivit prevederilor art. 232 alin. (3^1)-(3^4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Conducerea CAS Sibiu