In baza prevederilor  H.G. 696/2021 pentru aprobarea  pachetelor  de servicii  si a Contractului  cadru   care    reglementeaza conditiile acordarii asistentei    medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor  medicale  in cadrul sistemului  de asigurari  sociale de sanatate  pentru anii 2021 -  2022, cu modificarile  si completarile   ulterioare  si a Ordinului  ministrului   sanatatii  si   presedintelui  Casei Nationale  de Asigurari  de Sanatate  nr 1068/627/2021 privind  aprobarea  Normelor  metodologice  de aplicare In anul 2021  a Hotararii  Guvernului  nr. 696/2021   pentru aprobarea pachetelor de servicii  si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile  acordarii  asistentei  medicale,  a medicamentelor   si a dispozitivelor  medicale  in cadrul sistemului  de asigurari  sociale de sanatate  pentru anii 2021 -  2022, cu modificarile  si  completarile  ulterioare,  va facem  cunoscute  valoarea  definitiva  a punctului  "per capita"  si a punctului  pe serviciu  pentru  trimestrul    I 2022 in asistenta  medicala  primara, precum si valoarea definitiva   a  punctului  pe serviciu  pentru  trimestrul   I  2022  in  asistenta  medicala din ambulatoriul de specialitate  pentru specialitatile  clinice:

- valoarea  definitiva  a punctului  "per capita" pentru   plata  "per capita"  a medicilor  de familie,

pentru   trimestrul   I 2022                                                                             8,95 lei

- valoarea definitiva  a punctului pe serviciu pentru plata pe serviciu a medicilor de familie, pentru trimestrul  I 2022                                                                             3,55 lei

- valoarea definitiva a punctului pe serviciu  in asistenta  medicala  ambulatorie  de specialitate

pentru specialitatile  clinice, pentru trimestrul   I 2022                           .4,00 lei