In conformitate cu prevederile H.G. nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadru sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, cu modificarile si completarile ulterioare, zilnic intre orele 8.30-16.00 in perioada 08.04.2015-17.04.2015 se  primesc cererile insotite de documentele necesare in vederea incheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente,  dispozitive medicale si programe nationale de sanatate pentru anul 2015.
   Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma  ”conform cu originalul” şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit  si în format electronic asumate prin semnătura electronică  extinsă  a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea și exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Teleorman, str. Libertatii, nr.1, telefon 0247317084  0247316964 sau www.castr.ro .

Documentele necesare in vederea contractarii:

Ambulanta
Declaratie pe propria raspundere
Dispozitive medicale
Declaratie pe propria raspundere
Farmacii
Declaratie pe propria raspundere
Ingrijiri la domiciliu
Declaratie pe propria raspundere
Medicina de familie

Anexa 4 (Conventie de inlocuire Medic-Medic)

Cerere conventie asistenta primara
Declaratie pe propria raspundere
Medicina dentara
Declaratie pe propria raspundere
Paraclinic
Anexa 23D
Declaratie pe propria raspundere
Recuperare
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 23D
Declaratie pe propria raspundere
Clinice
 
 
 
 
 
Anexa 2D
Declaratie pe propria raspundere
Spitale
 
 
 
Declaratie pe propria raspundere
Cerere conventie bilete de internare
Cerere sanatorii si preventorii