IN ATENTIA TUTUROR FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE MEDICAMENTE SI DISPOZITIVE MEDICALE AFLATI  IN CONTRACT CU C.A.S. TELEORMAN

 

            Având în vedere:

·         H.G. nr. 923/2017 privind prelungirea termenului de aplicare a H.G. nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință faptul că s-a prelungit termenul de aplicare a prevederilor Contractului-cadru până la data de 31.03.2018 .

·         Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr.1498/1301/2017 privind prelungirea prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr.196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a HG nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017.

           

            Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman încheie pentru lunile ianuarie-martie 2018 acte adiționale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, aflate deja în derulare în anul 2017 pentru furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre casa de asigurari si acestia (documente, conditii de eligibilitate etc) și învită furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale să semneze actele adiționale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistență medicală, medicamente și dispozitive medicale.

            Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale, respectiv HG 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 196/139/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

            Contractarea şi decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale contractate în lunile ianuarie–martie 2018 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2017 se va face din sumele alocate pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul FNUASS pentru anul 2018.

 

 

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL            

Dr.NICA MARIUS