IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE SI DISPOZITIVE MEDICALE

 

         In conformitate cu prevederile H.G. nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale ,a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, zilnic in perioada 10.04.2018 - 16.04.2018 se primesc cererile insotite de  documentele necesare incheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente,  dispozitive medicale si programe nationale de sanatate pentru anul 2018.

Cererile insotite de documentele necesare in vederea incheierii contractelor se transmit in format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului.

Adresele de e-maill la care se transmit documentele sunt urmatoarele:

Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitati clinice, paraclinice si de recuperare reabilitare

asistamb@castr.ro

Farmacii

farmacii@castr.ro

Asistenta medicala primara, centre de permanenta si medicina dentara

medfam@castr.ro

Dispozitive medicale

dispmed@castr.ro

Spitale, ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paleative la domiciliu

asistspital@castr.ro

 

         Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Teleorman , str. Libertatii, nr.1 ,telefon 0247317084  0247316964 sau www.castr.ro