În vederea asigurării unei prelucrări echitabile şi transparente, vă informăm că:

 1. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate: nelimitat.
 2. Drepturile pe care le aveţi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:
  1. dreptul la informare şi acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
  2. dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către CAS Vâlcea;
  3. dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a corecta datele pe care CAS Vâlcea le deţine în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete;
  4. dreptul de a fi uitat (ştergerea datelor) – în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le deţine CAS Vâlcea să fie şterse din evidenţele noastre;
  5. dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către CAS Vâlcea;
  6. dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a primi datele cu caracte personal care au fost furnizate către CAS Vâlcea într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, având dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea CAS Vâlcea;
  7. dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca datele cu caracte personal ce vă vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;
  8. dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de procesare;
  9. plângeri – aveţi dreptul să adresaţi o plângere legată de procesarea datelor cu caracter personal. Toate întrebările şi plângerile dumneavoastră vor fi prelucrate de către responsabilul cu protecţia datelor din cadrul CAS Vâlcea în timp util şi în concordanţă cu procedurile interne instituite. Plângerile pot fi trimise la adresa de email dpo@casvl.ro
  10. dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;
  11. dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal.