ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE AFLAŢI ÎN RELAŢIE CONTRACTUALĂ CU C.A.S. VRANCEA

 

Având în vedere:

- Prevederile art. 259 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Prelungirea până la 31.03.2019 a termenului de aplicare a prevederilor H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare;

- Prelungirea până la 31.03.2019 a termenului de aplicare a prevederilor Ordinului C.N.A.S. nr. 397/836/2018;

- Adresa C.N.A.S. nr. R V 8519/13.12.2018, înregistrată la C.A.S. VRANCEA cu nr. P 5793/14.12.2018,

C.A.S. VRANCEA face următoarele precizări:

            1. În vederea asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale, pentru lunile ianuarie – martie 2019, C.A.S. Vrancea încheie acte adiţionale la contractele aflate în derulare pentru furnizarea de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, prelungind valabilitatea acestora până la data de 31.03.2019, cu obligaţia îndeplinirii de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate şi aceştia (documente, condiţii de eligibilitate, etc.).

            2. Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare (H.G. nr 140/2018 cu modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018).

            3. Furnizorii au obligația de a actualiza documentele care au stat la baza contractării și care vor depăși termenul de valabilitate până la data de 31.12.2018. În cazul în care după această dată se constată încetarea valabilităţii unor documente de eligibilitate, nerespectându-se astfel condiţiile de valabilitate şi continuitate obligatorii pentru a putea susţine continuarea raporturilor contractuale pe trimestrul I 2019, contractul se va considera încetat de drept de la data de 01.01.2019.

            4. Contractarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, pentru lunile ianuarie – martie 2019, prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2018, se vor face din sumele alocate pe domeniile de asistență medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul F.N.U.A.S.S. pentru anul 2019.

 

                                           CONDUCEREA C.A.S. VRANCEA