Nr.:   15.784

          Din: 01.07.2021

                  

Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin, aduce la cunoştiinţa furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale următoarele :

 

Calendarul procesului de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive pentru anul 2021:

 

Data si ora

Etapa în procesul contractarii serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive pentru anul 2021

01.07.2021

Apariţia pe site-ul instituţiei, avizier şi  mass-media locală a anunţului privind contractarea de catre CAS Caras Severin a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale,   tehnologiilor şi dispozitivelor asistive pentru anul 2021.

02.07.2021-09.07.2021

 

Perioada de depunere /transmitere/ înregistrare şi verificare a cererilor de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive   pentru anul 2021, însoţite de documentele prevăzute de legislaţia în vigoare.

14-07-2021

( ora 12)

Publicarea, prin afişarea la sediul CAS Caras Severin , pe site-ul www.cnas.ro/cjas-cs , comunicare prin fax,  a furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale,  tehnologiilor şi dispozitivelor asistive  care nu îndeplinesc condiţiile de contractare pentru anul 2021.

15-07-2021

( ora 12)

Termenul limită de depunere a contestaţiilor/ înscrisurilor suplimentare în cazul furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale,  tehnologiilor şi dispozitivelor asistive  care nu îndeplinesc condiţiile de contractare pentru anul 2021.

19-07-2021 ( ora 12 )

Comunicarea rezultatelor contestaţiilor depuse/ inscrisurilor depuse suplimentar.

20.07.2021-30.07.2021

 

Negocierea, încheierea şi semnarea contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive   pentru anul 2021.

 

■  Dosarele de contractare vor fi transmise la CAS Caraş Severin până la data de 09.07.2021, în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului.

■ Documentele necesare încheierii contractelor se regăsesc pe site-ul instituţie ( www.cnas.ro/cjas-cs) secţiunea –INFORMAŢII PENTRU FURNIZORI –Furnizori de servicii medicale, precum şi afişate la sediul instituţiei.

■ În cazul în care furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor assistive transmit cererile de contractare însoţite de documentele prevăzute în actele normative în vigoare, la alte termene decât cele stabilite şi comunicate de către CAS Caraş Severin, şi nu participă la negocierea şi încheierea contractelor în termenele stabilite de către aceasta, furnizorii respectivi nu vor mai desfăşura activitate în sistemul de asigurări de sănătate, până la termenul următor de contractare, cu excepţia situaţiilor ce constituie cazuri de forţă majoră, confirmate de autoritatea publică competentă, potrivit legii, şi notificate de îndată casei de asigurări de sănătate, respectiv Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

■ Termenul limită de finalizare a procesului de contractare este 30.07.2021, ora 14,00.

Director General,

Ec. Mirela ZEMAN