COMUNICAT

Servicii de prevenţie decontate din FNUASS începând cu luna iulie 2021

 

Începând cu luna iulie 2021, investigaţiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultaţiilor de prevenţie, acordate pentru toate categoriile de vârstă, se decontează din fondul alocat de casele de asigurări de sănătate pentru investigaţii paraclinice, prin intermediul contractelor încheiate cu furnizorii de servicii paraclinice, în limita valorilor de contract.

Excepţie fac investigaţiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultaţiilor de prevenţie efectuate asiguraţilor din lista proprie cu vârsta de peste 40 de ani, care pot fi acordate de furnizorii de servicii paraclinice și peste valoarea de contract, în limita fondurilor alocate asistenţei medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi paraclinice. Astfel, în situaţia în care fondurile alocate de casa de asigurări de sănătate au fost epuizate la momentul în care asiguratul solicită acordarea serviciilor recomandate, acesta va beneficia de investigaţii, urmând ca furnizorul să primească ulterior contravaloarea lor, peste valoarea de contract, prin încheierea unui act adiţional, în baza documentelor care justifică acordarea investigaţiilor recomandate de medicul de familie pentru evaluarea stării de sănătate a asiguratului asimptomatic cu vârsta de peste 40 de ani (prevederile art. 2 alin. (4) din Anexa 18 la Ordinul ministrului sănătăţii și președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022).

„Niciun furnizor de servicii paraclinice nu poate refuza acordarea investigaţiilor recomandate de medicul de familie în cadrul consultaţiei de prevenţie pentru asiguratul din lista proprie cu vârsta de peste 40 de ani, pe motiv că s-au epuizat fondurile. Îi încurajez pe toţi cei care întâmpină astfel de probleme să sesizeze casele de asigurări de sănătate pentru remedierea unor astfel de situaţii”, a declarat Adrian Gheorghe, președintele CNAS.

Până la tipărirea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice în noul format, care va fi implementat nu mai târziu de data de 30 septembrie 2021, în cadrul consultaţiilor de prevenţie acordate pentru orice categorie de vârstă medicul de familie va completa forma actuală a biletului de trimitere pentru investigaţii, astfel:

„(ii) În căsuţa "PREV" se va nota:

În titlul biletului de trimitere, medicul de familie va tăia cu o linie sintagma: „a căror contravaloare se suportă de către furnizorii de servicii medicale paraclinice – analize medicale de laborator aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate” (Ordinul nr.1555/671/2021 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii și al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucţiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate).

Prevenţia este o componentă extrem de importantă a sistemului de sănătate, căreia trebuie să îi acordăm o mai mare atenţie pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. Prevenirea îmbolnăvirilor și depistarea unor afecţiuni în faze incipiente mai ușor de tratat aduce beneficii majore. Pacienţii vor avea șanse mai mari de recuperare, iar costurile vor fi mai mici. Noile reglementări reprezintă doar primii pași pentru întărirea prevenţiei. Consultările pentru viitorul Contract-cadru, prin care dorim să introducem noi măsuri în această direcţie, vor demara în scurt timp, astfel încât să putem lua cele mai bune decizii pentru sănătatea populaţiei”, a declarat Adrian Gheorghe, președintele CNAS . 

 

Biroul de presă