În conformitate cu prevederile art.196 alin (3 ) din Anexa 2 la  Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asitenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale  în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare, Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin stabileşte  termen de contractare pentru  :

 

 

Furnizorii de servicii medicale, autorizaţi şi evaluaţi vor depune cererile însoţite de documentele necesare contractării în data de 12.04.2019. Dosarul complet şi cu documentele în termen de valabilitate, se va depune/ transmite semnate electronic la secretariatul comisie de contractare .

 

În situaţia în care furnizorii vor depune cererile însoţite de documente la alt termen decât cel comunicat prin prezentul comunicat, nu vor desfăşura activitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate până la termenul următor de contractare.

 

Documentele necesare încheierii contractelor şi calendarul de activităţi sunt afişate pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate  : www.cnas/cjas-cs.ro şi la sediul instituţiei .

Preşedinte Director General,

Ec. Sergiu Cătălin ANDREŞ

 

Fișiere atașate

Calendar contractare aprilie 2019.pdf