Vă aducem la cunoştiinţă că se prelungeşte până la 30.06.2019 termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a <LLNK 12014   400 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

            Având în vedere :

 

 

            Facem următoarele precizări :

 

            Până la data de 29.03.2019 casele de asigurări de sănătate încheie pentru lunile aprilie-iunie 2019 acte adiţionale la contractele derulate de acestea în anul 2018 –                pentru prelungirea termenului de derulare a relaţiilor contractuale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, în vederea asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condiţiilor care au stat la baza încheierii contractelor cu casa de asigurări de sănătate (documente , condiţii de eligibilitate ,etc )

 

            Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale (HG 140/2018, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului  nr. 397/836/2018, cu modificările şi completările ulterioare) .

 

            Contractarea şi decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor  şi a dispozitivelor medicale contractate în lunile aprilie –iunie  2019 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2018 se vor face din sumele alocate pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2019.

 

            Vă mulţumim pentru colaborare.