Potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  nr. 2.477/999/2021 s-a prelungit până la data de 31 martie 2022 termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a <LLNK 12014   400 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Având în vedere :

 

 

 

 

 

            facem următoarele precizări :

 

            Până la data de 31.12.2021 casele de asigurări de sănătate încheie pentru lunile ianuarie-martie 2022 acte adiţionale la contractele derulate de acestea în anul 2021 – pentru prelungirea termenului de derulare a relaţiilor contractuale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, în vederea asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condiţiilor care au stat la baza încheierii contractelor cu casa de asigurări de sănătate (documente, condiţii de eligibilitate ,etc.), urmând ca angajarea sumelor pentru derularea relațiilor contractuale în perioada mai sus menționată să se realizeze potrivit legii.

 

            Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale (HG 696/2021 și Ordinului MS/CNAS nr.1068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare).

 

            Contractarea şi decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale contractate în lunile ianuarie –martie 2022 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2021 se vor face din sumele alocate pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2022.