Indemnizaţiile de asigurări de sănătate pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite, conform prevederilor Art. 69 din Ordinul nr.15/1.311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate: ”Indemnizaţiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1), precum şi plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, erau în drept să le solicite. Cuantumul indemnizaţiilor astfel solicitate se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical.”

 

Cererea de restituire va conţine în mod obligatoriu numărul de telefon şi adresa de e-mail a persoanei cu atribuţii în întocmirea şi transmiterea cererii și a Declarației 112. Documentele transmise se procesează și verifică prin intermediul SIUI - Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România.

 

Termenul de depunere a cererilor de recuperare este:   5 - 25 ale fiecărei luni;

 

Documentele depuse în copie xerox vor purta semnătura conducătorului unității și ștampila unității, cu mențiunea ”Conform cu originalul”;

Informații utile

 

1. Ce documente trebuie să fie anexate la solicitarea de recuperare sume concedii medicale din FNUASS?

R: Solicitarea de recuperare depusă de către angajator trebuie să conțină următoarele documente:

 

 2. Care sunt sumele ce trebuie înscrise pe solicitarea de recuperare sume concedii medicale din FNUASS?

R: Decontarea sumelor se face la nivelul Declarației 112 transmisă de societate la ANAF. Sumele ce se înscriu pe cererea de recuperare sunt cuprinse în Anexa 1.1 a Declarației 112. Solicitarea de recuperare sume concedii medicale din FNUASS se face per lună.

 

3. Care este termenul pentru depunerea solicitării de recuperare?

R: Termenul pentru depunerea solicitării de recuperare sume concedii medicale din FNUASS este prevăzut la art. 40 alin (1) din OUG 158/2005, respectiv “Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, cu respectarea prevederilor art. 36^1, în termen de 90 de zile de la data de la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1), precum şi plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) erau în drept să le solicite”.

 

4. Care este termenul de decontare a sumelor din FNUASS?

R: Termenul pentru decontarea sumelor din FNUASS este prevăzut la art. 64 alin (7) din Ordinul 15/2018/1311/2017, respectiv „Casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.”

5. Care sunt motivele respingerii la plată a solicitării de recuperare sume concedii mediale din FNUASS?

R: Concediile medicale înscrise în borderoul centralizator al solicitării de recuperare sume concedii medicale din FNUASS se verifică din punct de vedere economic și medical în conformitate cu prevederile legislative ale OUG 158/2005 și Ordinul 15/2018/1311/2017.

 

Exemplu de reguli de invalidare a solicitării de recuperare:

 1. Necompletarea rubricilor conform Ordin 233/125/2006 și/sau completarea eronată a acestora atrag neplata indemnizației de asigurări sociale de sănătate;
 2. Stabilirea eronată a bazei de calcul în cazul concediilor medicale inițiale și nepăstrarea bazei de calcul în cazul concediilor medicale în continuare;
 3. Neconcordanțe între datele înscrise în documentația anexată cererii de recuperare și datele raportate de către angajatori prin Declarația 112 la ANAF și procesată din punct de vedere medical în SIUI.

 

Exemplu de reguli de respingere la plată:

 1. Necompletare cod urgență/boli infectocontagioase din grupa A;
 2. Necompletare cod indemnizație;
 3. Lipsă parafe: medic familie, unitate sanitară emitentă, medic prescriptor, medic șef secție (în cazul concediilor medicale acordate la externarea din spital, care depășesc 7 zile);
 4. Completare / calculare greșită “număr zile”;
 5. Existența avizului medicului expert în certificatul de concediu medical, fără a fi completat în Declarația 112;
 6. Necompletare viză plătitor;
 7. Necompletare rubrică plătitor;
 8. Necompletare mod calcul;
 9. Mod calcul eronat;
 10. Neconcordanță cod diagnostic – cod urgență / boală infecto-contagioasă – cod indemnizație.

 

6. Cum se face notificarea persoanelor juridice cu privire la erorile constatate în urma procesării și verificării solicitării de recuperare concedii medicale din FNUASS?

R: Dacă în urma procesării și verificării se constată erori de ordin economic și/sau medical, CAS Caraș-Severin transmite persoanelor juridice referatul de respingere la plată a certificatelor medicale ce nu întrunesc condițiile de plată. Referatul de respingere la plată se transmite la adresa societății înscrisă în cererea de recuperare a sumelor. Termenul de remediere a erorilor curge de la momentul transmiterii motivelor ce au dus la respingerea la plată.

7. Care este termenul de remediere a erorilor ce au dus la respingerea la plată a concediilor medicale?

R: Termenul de remediere a erorilor este prevăzut la art. IV alin (2) din OUG 74/2021, respectiv “Începând cu data de 1 ianuarie 2022, termenul de remediere a cauzelor de respingere şi de depunere a cererilor de restituire însoţite de documentele justificative este de maximum 90 de zile de la data primirii comunicării.”                                 

Atragem atenția că depunerea în afara termenului prevăzut duce la respingerea definitivă la plată, în conformitate cu art. IV alin (3) din OUG 74/2021.

 

8. Care este procedura de corecție a erorilor menționate în referatul de respingere la plată?

R: După corecția erorile menționate în referatul de respingere la plată, persoanele juridice pot depune o nouă solicitarea de recuperare la CAS Caraș-Severin în termenul prevăzut la art. IV alin (2) din OUG 74/2021. 

 

9. Cum se decontează de către CAS sumele către persoanele juridice?

R: În urma procesării, verificării și validării, solicitarea de recuperare se propune la plată, urmând ca sumele certe și exigibile să fie decontate în limita disponibilului bugetar alocat. Decontarea se face pe capitole bugetare, respectiv asistență socială boli și asistență socială familie.

 

 

Precizări privind plata indeminizațiilor de concediu medical pentru salariații ce au două sau mai multe contracte de muncă

 

ART. 58 din Ordinul nr.15/1.311/2018 prevede:

”(1) Pentru persoana care se află în două sau mai multe situaţii dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator, dacă la fiecare dintre angajatori îndeplineşte condiţia privind stagiul de asigurare, precum şi pentru situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În aceste cazuri, primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezintă spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celălalt/ceilalţi angajator/angajatori se prezintă cele două exemplare în copii certificate de către medicul care a eliberat certificatul.

(3) Pe copiile certificate se va înscrie „Conform cu originalul“ şi se va aplica parafa şi semnătura medicului curant, precum şi, după caz, parafa şi semnătura medicului şef de secţie, în cazul concediului medical acordat la externare pentru o perioada mai mare de 7 zile.”