În conformitate cu prevederile art.196 alin (3 ) din Anexa 2 la  Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asitenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale  în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare, Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin stabileşte  termen de contractare pentru  :

 

 

Furnizorii de servicii medicale, autorizaţi şi evaluaţi vor depune cererile însoţite de documentele necesare contractării în data de 13.11.2018. Dosarul complet şi cu documentele în termen de valabilitate, se va depune/ transmite semnate electronic la secretariatul comisie de contractare .

 

În situaţia în care furnizorii vor depune cererile însoţite de documente la alt termen decât cel comunicat prin prezentul comunicat, nu vor desfăşura activitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate până la termenul următor de contractare.

 

Documentele necesare încheierii contractelor şi calendarul de activităţi sunt afişate pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate  : www.cnas/cjas-cs.ro şi la sediul instituţiei .

 

 

Preşedinte Director General,

Cons. juridic Nicolae DRĂGAN ŢEICU

 

 

 

 

 

 Calendarul  aferent  procesului de contractare – sesiunea noiembrie  2018

 

Data si ora

Etapa in procesul contractarii

06.11.2018

Publicarea anuntului privind contractarea de catre Casa de Asigurări de Sănătate  Caraş Severin  pentru anul 2018.

13.11.2018

(intre orele 8,00-16,00 )

 

Data de depunere si inregistrare a cererilor de contractare  pentru anul 2018 insotite de documentele prevazute de legislatia in vigoare.

14-11-2018, ora 16,00

 

Publicarea, prin afisarea la sediul CAS Caras Severin , pe site-ul www.cnas.ro/cjas-cs   a furnizorilor care îndeplinesc / nu îndeplinesc conditiile de contractare pentru anul 2018.

15-11-2018

(intre orele 9,00-12,00 )

 

Termenul limita de depunere a contestatiilor in cazul  furnizorilor care nu indeplinesc conditiile de contractare pentru anul 2018.

15-11-2018, ora 16

Comunicarea rezultatelor în urma  soluţionarării   eventualelor contestatii depuse.

16.11.2018

(intre orele 8-14)

 

Negocierea si semnarea contractelor de furnizare  de servicii medicale în ambulatoriu de specialitate pentru specialităţi clinice

 

Termenul limita de finalizare a procesului de contractare pentru anul 2018, sesiunea  noiembrie  2018 este 16.11.2018.

 

Preşedinte Director General

Cons. Juridic Nicolae DRĂGAN ŢEICU